Openbare besluitenlijst 4 juni 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 4 juni 2024


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

W. van Wikselaar

Instemming en toestemming van de raad aan het college tekstvoorstel wijziging GR BSR

Het college besluit:

1. In principe in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) overeenkomstig het concept-wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke regeling Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR);

2. De raad op grond van artikel 1 vierde en vijfde lid, Wet gemeenschappelijke regelingen om toestemming te vragen om als college te mogen overgaan tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR), welke wijziging van de gemeenschappelijke regeling uiteindelijk door de colleges van de deelnemende gemeenten definitief zal worden vastgesteld.

2.

C.L. Jonkers

Initiatief De Goederen/Laan van Overvliet in Linschoten

Het college besluit:

1. In te stemmen met het voor participatie vrijgeven van de stedenbouwkundige verkenning voor woningbouw op het bedrijventerrein De Goederen aan de Laan van Overvliet in Linschoten en de verkenning daarna laten uitwerken tot een stedenbouwkundig plan, daarbij uitgaande van een woningaantal van ongeveer 120 tot 140 woningen;

2. In te stemmen met de verlenging van de intentieovereenkomst De Goederen en daartoe de verlengingsbrief intentieovereenkomst te ondertekenen;

3. De eigenaar door middel van het versturen van een na het besluit op te stellen brief te informeren over haar besluit en te laten weten dat het college positief is over de stedenbouwkundige verkenning.

3. *

C.L. Jonkers

Vaststellen bestemmingsplan Knollemanshoek 8/8A Montfoort

Het college besluit de raad voor te stellen:

1. Het bestemmingsplan ‘Knollemanshoek 8 en 8A Montfoort’ (NL.IMRO.0335.BP80618-VA01) gewijzigd vast te stellen;

2. Het bij het bestemmingsplan behorende inrichtingsplan d.d. 12 september 2023 en het beeldkwaliteitsplan d.d. 12 september 2023 vast te stellen;

3. De zienswijze van HDSR tegen het ontwerpbestemmingsplan gegrond te verklaren en de plankaart/verbeelding aan te passen door de dubbelbestemming “Waterstaatswerk (waterkering)” op de juiste wijze op te nemen;

4. Ambtshalve de volgende planregels gewijzigd vast te stellen:

* Artikel 3 van de planregels (bestemming Groen) komt als volgt te luiden:

>Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving De voor Groen aangewezen gronden zijn uitsluitend bestemd voor:

a. Groenvoorzieningen;

3.2 Specifieke gebruiksregels:

a. Het is verboden om op gronden met de bestemming 'Groen' bouwwerken geen gebouwen zijnde te bouwen;

b. Als erfafscheiding tussen de in dit bestemmingsplan opgenomen bestemmingen 'Wonen' en 'Groen' mag uitsluitend een inheemse haag van maximaal 1 meter hoog ten opzichte van het maaiveld worden

gerealiseerd<;

*artikel 4.2 onder a van de planregels (bestemming Tuin) komt als volgt te luiden: >de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen ten hoogste 2 m bedraagt, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- of

terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn niet meer bedraagt dan 1 m en dat gelet op het bepaalde in artikel 3.2 onder b geen gebouwde erf- of terreinafscheiding is toegestaan tussen de bestemming 'Tuin' en de in dit bestemmingsplan opgenomen bestemmingen 'Wonen' en 'Groen'<;

*artikel 6.2 onder m onder 1 van de planregels (bestemming Wonen) komt als volgt te luiden:

>gebouwde erfafscheidingen zijn tussen de in dit bestemmingsplan genoemde bestemmingen 'wonen' en 'groen' niet toegestaan. De bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen op overige locaties bedraagt ten hoogste 2 m , met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen voor de voorgevel-rooilijn niet meer bedraagt dan 1 m<;

5. geen exploitatieplan vast te stellen.


4.

P.J. van Hartskamp – de Jong

Verlengen gebruikersovereenkomst Hoogstraat 23 te Montfoort

Het college besluit:

1. Met het verlengen van de gebruikersovereenkomst met de hersteld hervormde gemeente (HHG) te Montfoort van delen van het pand “Conventus” gelegen aan de Hoogstraat 23 ten behoeve van de opvang van ontheemde Oekraïners voor een periode tot 1 september 2025;

2. Het (huidige) maandbedrag van € 4.707,- voor vaste kosten per 1 april 2024 te indexeren met 7,6% tot een bedrag van € 5.065,-;

3. De kosten voor het aanpassen van de douchegelegenheid en het verplaatsen van de geluidsinstallatie te vergoeden en deze als transitiekosten te declareren bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

5.*

W. van Wikselaar

Voorjaarsrapportage 2024

Het college besluit:

1. In te stemmen met de Voorjaarsrapportage 2024;

2. De raad voor te stellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 4.4. in de rapportage;

3. De raad voor te stellen de Voorjaarsrapportage 2024 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

6.*

W. van Wikselaar

Concept jaarstukken 2023, de ‘jaarrekening in één oogopslag’ en persbericht

Het college besluit in te stemmen met de concept jaarstukken 2023 en de ‘jaarrekening in één oogopslag’ en het persbericht en de jaarstukken ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

7.

C.L. Jonkers

Mandaatbesluit Woonruimteverdeling

Het college besluit:

1. Het mandaatbesluit Woonruimteverdeling gemeente Montfoort 2024 Stichting Cazas Wonen vast te stellen;

2. Stichting Cazas Wonen hierover te informeren door middel van een brief;

3. Het mandaatbesluit Woonruimteverdeling gemeente Montfoort 2024 Woonzorg Nederland vast te stellen;

4. Woonzorg Nederland hierover te informeren door middel van een brief.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.

Afbeelding 2