Openbare besluitenlijst 5 maart 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 5 maart 2024


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.

A.P.M. van de Poll

Aanwijzen gemeente De Ronde Venen als gemandateerde gemeente IZA voor Utrecht West

Het college besluit:

1. De gemeente De Ronde Venen aan te wijzen als gemandateerde gemeente namens gemeenten in Utrecht- West voor het aanvragen en beheren van de Integraal Zorgakkoord (IZA) middelen.

2. Hiervoor het bijgevoegde mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord (IZA) gemeente Montfoort 2023 t/m 2026 vast te stellen, voor zover het de bevoegdheden van het college betreft.

3. Hiervoor het bijgevoegde mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord (IZA) gemeente Montfoort 2023 t/m 2026 vast te stellen, voor zover het de bevoegdheden van de burgemeester betreft.


2.

C. van Dalen

W. van Wikselaar

Verzoek van de VVE van het scholencomplex G. van Damstraat om vergoeding van de exploitatielasten

Het college besluit tegemoet te komen in de kosten voor energie van € 19.031,64 aan de VVE van het G. van Damcomplex en de financiële gevolgen van deze incidentiele tegemoetkoming te melden in de voorjaarsrapportage 2024.


3.*

C.L. Jonkers

Vaststellen bestemmingsplan Dorpstraat 9, Linschoten

Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Dorpstraat 9’ te Linschoten ongewijzigd vast te stellen, inclusief de nota van zienswijzen en geen exploitatieplan vast te stellen.


4.

P.J. van Hartskamp – de Jong

Vaststellen uitkomst zelfevaluaties en ENSIA voor BRP en Reisdocumenten 2023

Het college besluit de uitkomst van de zelfevaluaties en ENSIA voor de basisregistratie personen (BRP) en Reisdocumenten (PNIK) 2023 vast te stellen.


5.

C. van Dalen

Antikraak tot en met de afronding van het ecologisch traject.

Het college besluit:

1. In te stemmen om tot dat het ecologische traject afgerond is, het pand aan de G. van Damstraat 83a,b,c op basis van antikraak bewoonbaar te maken;

2. In te stemmen met de brief aan de bewoners G. van Damstraat en omgeving en de nieuwsbrief Herontwikkeling Van Damstraat;

3. De financiële gevolgen te melden in de voorjaarsrapportage 2024.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
Afbeelding 2