Openbare besluitenlijst 6 februari 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 6 februari 2024


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

W. van Wikselaar

Circulair actieprogramma Montfoort

Het college stelt de raad voor:

1. Het circulaire actieprogramma Montfoort vast te stellen;

2. Hiervoor éénmalig beschikbaar te stellen een budget van € 52.792;

3. Deze lasten geheel te dekken door eenmalige onttrekking uit de reserve Baggeren;

4. Na onttrekking deze reserve op te heffen.

2.*

C. van Dalen

Schriftelijke vragen SGP, vervolg vragen posters op glasbakken

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de SGP in een raadsinformatiebrief.

3.*

C.L. Jonkers

Budget beschikbaar stellen t.b.v. het opstellen van een economische visie (incl. uitvoeringsplan).

Het college besluit:

1. De raad te vragen om éénmalig een budget ter hoogte van € 50.000,- beschikbaar te stellen t.b.v. het opstellen van een economische visie;

2. De raad te vragen om deze kosten ten laste te brengen van het verwachte begrotingssaldo voor het jaar 2024;

3. Dit te melden in de Voorjaarsrapportage 2024 en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen;

4. De raad te informeren over de kaderstelling, zoals beschreven in het raadsvoorstel en te bevragen over haar standpunten.

4.*

C. van Dalen

Hockeyaccommodatie Montfoort

Het college stelt de raad voor:

1. Een krediet van € 506.667 beschikbaar te stellen ten behoeve van de renovatie van de twee hockeyvelden en bijbehorende LED-verlichting in Montfoort;

2. Dit bedrag éénmalig te onttrekken uit de Algemene Reserve, en door te storten in de reserve Dekking Kapitaallasten ter dekking van de afschrijvingslasten van deze investering en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen;

3. Met vereniging en stichting af te spreken dat zij verantwoordelijk zijn voor financiering van een volgende renovatie, dat zij zich maximaal inspannen om hiervoor voldoende te reserveren en jaarlijks verantwoording over de ontwikkeling van die bestemmingsreserve af te leggen.

5.

C.L. Jonkers

Brief versturen naar het college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht.

Het college besluit een brief over instructieregel 8.1 uit de Omgevingsverordening provincie Utrecht te versturen naar het college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht.

6.

W. van Wikselaar

Bezwaar specifieke uitkering Lokale aanpak isolatie

Het college besluit:

1. Op grond van regeling 2022-0000430533 Specifieke Uitkering lokale aanpak isolatie artikel 2, lid 5, zoals gepubliceerd op 02-02-2023, bezwaar te maken tegen de beschikking LAI23-03620574;

2. Op grond van artikel 171 van de Gemeentewet het besluit te laten ondertekenen door de burgemeester als vertegenwoordiger van de gemeente in en buiten rechte.

7.*

C.L. Jonkers

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning buitenplans afwijken Achthoven oost 13

Het college besluit:

1. In te stemmen met het ontwerpbesluit Achthoven Oost 13 te Montfoort (NL.IMRO. XXX);

2. Op basis van de m.e.r.-aanmeldnotitie d.d. 6 februari 2023 geen milieueffectrapportage voor het ontwerpbesluit op te stellen (art. 7.17 Wet milieubeheer);

3. Het ontwerpbesluit overeenkomstig art. 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen;

4. Met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst te sluiten;

5. Na afloop van de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit de raad te verzoeken om een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in art. 6.5 van het Besluit omgevingsrecht;

6. De raad te informeren via een raadsinformatiebrief.

8.

P.J. van Hartskamp – de Jong

W. van Wikselaar

Mandaatbesluit Omgevingsdienst regio Utrecht 2024

Het college stelt het mandaatbesluit Omgevingsdienst regio Utrecht 2024 vast, waarbij de burgemeester dit ook doet voor haar bevoegdheden.

9.

W. van Wikselaar

Aangaan samenwerking Groen Groeit Mee project Hollandse IJssel

Het college besluit:

1. De concept samenwerkingsovereenkomst pilotproject Groen Groeit Mee Hollandse IJssel vast te stellen;

2. Wethouder W. van Wikselaar volmacht te geven de concept samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen en een enkele tekstuele verbetering door te voeren in de overeenkomst;

3. De bijdrage van € 6.050 te dekken uit het budget Woningbouwopgave.

10*

C. van Dalen

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2024

Het college besluit:

1. De raad voor te stellen overeenkomstig bijgaand conceptvoorstel het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2024 vast te stellen;

2. In te stemmen met de overeenkomst uitvoering schuldhulpverlening en deze te laten ondertekenen door de burgemeester;

3. In te stemmen met de verwerkersovereenkomst (bijlage 2 bij de overeenkomst genoemd onder 2.) en deze te laten ondertekenen door de burgemeester;

4. In te stemmen met de overeenkomst met Kredietbank Nederland en deze te laten ondertekenen door de burgemeester.

11.*

W. van Wikselaar

Plan van Aanpak Onderzoekskader Windenergie

Het college legt het Plan van Aanpak Onderzoekskader Windenergie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.


Afbeelding 2