Openbare besluitenlijst 9 januari 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 9 januari 2024


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

P.J. van Hartskamp – de Jong

Kaders voor de begroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024 van de VRU

Het college besluit de aanbiedingsbrief, kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voor zienswijze aan de raad voor te leggen.

2.

W. van Wikselaar

Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP) U16

Het college stemt in met het Regionaal Uitvoeringsprogramma 2024-2027 en stelt daarbij jaarlijks een financiële bijdrage ter beschikking (2024: € 2.240).

3.*

C. van Dalen

Zienswijze Kaderbrief 2025

Het college stelt de raad voor een zienswijze in te dienen op de Kaderbrief Ferm Werk 2025.

4.

W. van Wikselaar

Terinzagelegging NRD en particiepatieplan- PlanMER RES

Het college besluit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het planMER van de RES Herijking ter inzage te leggen en het participatieplan ten behoeve van het planMER van de RES Herijking ter inzage te leggen.

5.*

C. van Dalen

Kaderbrief 2025 GGDrU

Het college stelt de raad voor een zienswijze in te dienen tegen de concept Kaderbrief 2025 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) en een brief richting de GGDrU te verzenden.

6.*

W. van Wikselaar

Principeverzoek zonnepark Cattenbroekerdijk

Het college besluit in principe geen medewerking te verlenen aan de plaatsing van een zonnepark aan de Cattenbroekerdijk en de raad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief.

7.*

C. van Dalen

Ontwerp wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling GGDrU

Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen tegen het 'Ontwerp wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling GGDrU'.

8.*

W. van Wikselaar

Vaststelling bestemmingsplan Willeskop 77 en 77c

Het college stelt de raad voor om:

1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen en vooroverleg;

2. Het bestemmingsplan “Willeskop 77 en 77c” gewijzigd vast te stellen;

3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

9.*

P.J. van Hartskamp – de Jong

Wijziging GR RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

Het college besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen tegen het voorgestelde ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC).

2. De raad voor te stellen om in te stemmen met het voorgestelde ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling RHC en het Regionaal Historisch Centrum te infomeren middels een brief.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.


Afbeelding 2