Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of pand heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Voor de volgende activiteiten kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben:

  • bouwen, verbouwen of slopen van een bouwwerk (zoals een huis);
  • slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht;
  • veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument;
  • aanleggen van een weg;
  • maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg;
  • aanbrengen van een alarminstallatie aan een onroerende zaak (zoals een fabriek, kantoor of huis);
  • maken en aanbrengen van handelsreclame (zoals een reclamebord) of dit als eigenaar toestaan;
  • kappen van een boom of houtopstand.

In de gemeentelijke (of provinciale) verordening zijn soms nog andere activiteiten genoemd, waarvoor u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Hoe werkt het?

Om te voorkomen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling neemt of een vergunning weigert, is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Dit noemen we het vooroverleg. Een vooroverleg kunt u aanvragen via het omgevingsloket online. Let op! Het gaat hierbij om een conceptaanvraag.

Uit het vooroverleg zal blijken of u een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt doen. De aanvraag omgevingsvergunning kunt u ook doen via het omgevingsloket online.

Vergunningvrij

Twijfelt u of u een vergunning nodig hebt of dat uw plannen onder vergunningvrije bouwwerken vallen? Doe dan de vergunningcheck op de website van het omgevingsloket. Voer uw bouwlocatie en werkzaamheden in en u ziet meteen of u verplicht bent om een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Let op! Heeft u geen vergunning nodig? Dan zijn er wel vaak bepaalde voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Milieuactiviteiten

Gaat uw melding of vergunningaanvraag over milieuactiviteiten? Daarvoor kunt u terecht bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. Het kan hierbij onder meer gaan om het slopen van een bouwwerk waar asbest in zit, maar ook om het starten of wijzigen van bedrijfsactiviteiten.

Termijn
  • De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit en kan dit, eenmalig, met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch verleend.
  • Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij complexe aanvragen wordt de vergunning niet automatisch verleend.
Bezwaar en beroep

Bent u niet eens met de beslissing op uw vergunningsaanvraag, dan kunt u bezwaar indienen bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Complexe aanvragen

Bij complexe aanvragen legt de gemeente eerst een ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning ter inzage. Binnen 6 weken nadat dit ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, kan iedereen zijn of haar mening hierover geven. Dit noemen we een zienswijze. In uw zienswijze legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Nadat er een definitief besluit is genomen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. Er kunnen meerdere belanghebbende zijn die bij de rechtbank in beroep gaan.

Kosten

De kosten voor de omgevingsvergunning staan in onze Legesverordening.