Een plan indienen bij de gemeente

Heeft u een idee of wens over werkzaamheden om of aan uw huis of pand? Of wilt u een groter plan realiseren? In een stappenplan leggen we uit hoe u een plan indient bij de gemeente en wat u hiervoor nodig heeft.

Hierbij helpt het om uw plan concreet te maken. Omdat er veel mogelijkheden zijn, geven we per situatie aan welke stappen ondernomen moeten worden.

Per 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze nieuwe wet heeft als concreet gevolg dat er niet meer met bestemmingsplannen wordt gewerkt, maar met een omgevingsplan. Omdat de ingangsdatum nadert, en het in behandeling nemen van een bestemmingsplan meestal een aantal maanden in beslag neemt, is het wat betreft doorlooptijd niet meer mogelijk om nu nog een nieuwe bestemmingsplanwijziging in behandeling te nemen en de hele procedure voor 1 januari 2024 afgerond te hebben. We kunnen dus geen nieuwe verzoeken om bestemmingsplanwijzigingen meer in behandeling nemen.

Heeft u het voornemen om op korte termijn een bestemmingsplanwijziging, of zoals dit vanaf 1 januari aanstaande genoemd wordt, een wijziging van het omgevingsplan, aan te vragen? Dan kunt u het beste met uw adviseur of architect overleggen over de mogelijkheden om dit vanaf 1 januari aanstaande onder de Omgevingswet te laten vallen. De gemeente zal vanaf 1 januari 2024 uw aanvragen in behandeling nemen, volgens de nieuwe Omgevingswet. Hier voorafgaand kunt u nog altijd een principeverzoek indienen, ook vóór 1 januari 2024.

Stap 1: Maak een plan

Als u wilt weten wat er nodig is om uw idee of wens uit te voeren, is het belangrijk om te weten wat u precies wilt veranderen. Bekijk dan wat er is toegestaan in het bestemmingsplan en zet daarna uw plan op papier.

Regels bestemmingsplan

Voordat u begint, is het handig om de bestemmingsplanregels die gelden voor uw perceel te bekijken. Deze vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op het adres waar het om gaat. Dan kunt u het meest recente bestemmingsplan aanklikken, dat is vaak de bovenste. Bij ‘plekinfo’ ziet u wat de huidige bestemming is en via ‘documenten’ komt u uit bij de (bestemmings)regels die gelden voor deze bestemming. U kunt ook altijd een afspraak maken om met een van de medewerkers van de gemeente het bestemmingsplan in te zien. Deze regels kunt u in uw achterhoofd houden bij het maken van uw plan.

Plan op papier zetten

De volgende richtlijnen kunt u gebruiken om de hoofdlijnen van uw plan op papier te zetten en na te gaan of uw plan in het bestemmingsplan past:

 • Wat is de huidige bestemming? (bijvoorbeeld bedrijf, wonen of recreatie)
 • Wat verandert er in het gebruik van de grond?
 • Wat is de omvang van uw plan? (denk aan meetkundige maten)

Als u op hoofdlijnen weet wat u van plan bent, kunt u door naar stap 2.

Tip: Kenniscentrum InfoMil biedt informatie en tips voor het werken met Omgevingsloket online.

Stap 2: Plan binnen het bestemmingsplan

Past uw plan in het bestemmingsplan? De regels hiervoor vindt u via www.ruimtelijkeplannen.nl. Past u plan niet binnen het bestemmingsplan, ga dan direct door naar stap 3. Past u plan wel in het bestemmingsplan? Dan is het belangrijk om de stap hieronder te volgen.

In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig om uw plan uit te mogen voeren. Bijvoorbeeld voor (ver)bouwactiviteiten. Om erachter te komen of u verplicht bent een vergunning aan te vragen, doet u de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket online. Is de uitkomst:

 • Geen vergunning nodig, dan is uw plan vergunningvrij. U hoeft u de gemeente niet bij uw plan te betrekken. Maar let op! Omgevingsvergunningvrij is niet regelvrij: ook als u geen vergunning nodig heeft, zijn er bepaalde voorwaarden waaraan u moet voldoen. Het plan mag bijvoorbeeld niet onveilig zijn of in strijd met redelijke eisen van welstand. Ook moet u rekening houden met burenrecht.
 • Wel een vergunning nodig, dan kunt u een reguliere vergunningsaanvraag indienen via het Omgevingsloket online.

Tip: Kenniscentrum InfoMil biedt informatie en tips voor het werken met Omgevingsloket online.

Stap 3: Aanvraag formeel vooroverleg

Vooraf overleggen helpt. Zo voorkomt u dat u teveel tijd en geld investeert in een plan dat geweigerd zal worden.

Als uw plan niet in het bestemmingsplan past, kunt u een aanvraag formeel vooroverleg indienen via het Omgevingsloket online. Kies op de website voor ‘Aanvraag/melding’, doorloop het formulier en kies voor ‘Vooroverleg’. Het is belangrijk om de aanvraag zo compleet mogelijk in te dienen. Zo kan de gemeente uw plan sneller beoordelen. Het plan hoeft nog niet tot in detail uitgewerkt te zijn, maar de hoofdlijnen moeten duidelijk zijn. Zoals waarom, hoe en voor wie u uw plan wilt realiseren. De gemeente kan u altijd vragen om meer informatie aan te leveren.

Twijfelt u  of het voor uw plan nodig is om een aanvraag formeel vooroverleg in te dienen? Stuurt u dan eerst een mail naar ro@montfoort.nl.

Richtlijnen belangrijke informatie bij indienen aanvraag

Enkele richtlijnen die u kunt gebruiken bij het compleet maken van uw plan zijn:

 • Voeg het plan wat u wilt realiseren toe (wat u in stap 1 heeft gemaakt)
 • Voeg een schets en/of foto’s van uw plan toe, waarin u alle meetkundige maten aangeeft
 • Motiveer de locatie voor uw plan
 • Geef een beeld van de gevolgen voor de omgeving (welke belanghebbenden zijn er en hoe staan zij tegenover uw plan)
 • Geef aan welke maatschappelijke, economische en ruimtelijke doelen uw plan bijdraagt (bekijk hiervoor bijvoorbeeld de Omgevingsvisie)
 • Geef een termijn waarop u denkt uw plan uit te gaan voeren
 • Geef inzicht in eventuele toekomstplannen

Tip: Kenniscentrum InfoMil biedt informatie en tips voor het werken met Omgevingsloket online.

Hoe gaat het verder?

Na het compleet indienen van de aanvraag, gaat de gemeente uw plan bekijken en beoordelen. Hier is geen behandeltermijn aan verbonden. We maken een onderbouwde afweging of uw plan in principe wenselijk, haalbaar en dus kansrijk is of niet. Er wordt dus (nog) geen vergunning verleend of bestemmingsplanwijziging toegezegd; het gaat alleen om een beoordeling van de kans van slagen. Nadat de gemeente uw plan heeft bekeken, krijgt u een positief principebesluit of een afwijzing. Bij een positief principebesluit gaat u door naar stap 4. Bij zowel een positief principebesluit en afwijzing, worden er kosten (leges) in rekening gebracht volgens de legesverordening (geldend voor het jaar waarin uw aanvraag is ingediend).

Stap 4: Start ruimtelijke procedure

Is er een positief principebesluit genomen? Dan ontvangt u een eindbrief waarin de aanbevolen vervolgstap staat.

Mogelijke vervolgstappen

Er zijn verschillende vervolgstappen mogelijk, waaronder:

 • Aanvragen van een omgevingsvergunning. Deze aanvraag dient u in via het Omgevingsloket online. Klik dan ‘Indienen’ aan. In het statusoverzicht in het Omgevingsloket vindt u een kopje welke de te doorlopen procedure aangeeft: regulier of uitgebreid.
 • Aanvragen bestemmingsplanprocedure. Hiervoor stuurt u een email naar ro@montfoort.nl.

De duur en de kosten van de rest van het proces zijn afhankelijk van de te doorlopen procedure. De kosten vindt u terug in de eerder benoemde legesverordening en zijn aanvullend op de kosten die in rekening zijn gebracht voor de aanvraag formeel vooroverleg.

Waar moet u in deze stap rekening mee houden?

 • De juridische eisen die in deze fase gelden voor de stukken die u moet aanleveren. Zoals een ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende onderzoeken. We raden u sterk aan om hiervoor een deskundig bureau/ adviseur in te schakelen.
 • Het feit dat de gemeente in veel gevallen eerst een overeenkomst met de initiatiefnemer wil sluiten, voordat een besluit wordt genomen over de vergunning of het bestemmingsplan. In deze overeenkomst wordt onder andere vastgelegd dat de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor vergoeding van eventuele planschade van omwonendenen en mogelijk de aansluiting op nutsvoorzieningen.
 • Het zelfstandig moeten organiseren van participatie. Als uw plan afwijkt van het bestemmingsplan zult u uw uitgewerkte plan moeten voorleggen aan belanghebbenden. Dit zijn in de meeste gevallen omwonenden, maar kunnen ook verenigingen, bedrijven en meer zijn. U geeft hen dan de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn te kunnen reageren. Bij de aanvraag omgevingsvergunning of bestemmingsplanherziening zal een participatieverslag moeten worden ingediend, waarin de uitkomsten van de participatie zijn verwerkt.
 • Het feit dat uw plan, ondanks een positief principebesluit, nog steeds kan stranden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer het college een positief principebesluit heeft genomen, maar de gemeenteraad het uiteindelijke besluitvormingsorgaan is en er binnen de gemeenteraad geen meerderheid voor het vaststellen van het plan is.
Zienswijze, bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar indienen en niet in beroep gaan tegen een principebesluit. Dit kan alleen bij een eindoordeel. Dat is het uiteindelijke besluit over de vergunningsaanvraag of bestemmingsplanprocedure. U moet er rekening mee houden dat, ook na een positief principebesluit, eventuele zienswijzen of gewijzigde regelgeving mogelijk kunnen leiden tot een ander eindoordeel. Bent u het niet eens met dit eindoordeel, dan zijn er mogelijkheden om bezwaar te maken of in beroep te gaan, op een manier passend bij de doorlopen procedure. Anderen kunnen ook bezwaar indienen of in beroep gaan tegen uw plan. Ook na vaststelling door het college/ de raad is dit nog iets om rekening mee te houden. U kunt de kans hierop verkleinen door omwonenden en andere belanghebbenden goed te informeren voordat u de aanvraag indient.

Op deze pagina geven we u een overzicht en handvatten voor het indienen van een plan bij de gemeente. Ieder plan is anders. Aan de informatie op deze pagina kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.