Een plan indienen bij de gemeente

Heeft u een idee of wens over werkzaamheden om of aan uw huis of pand? Of wilt u een groter plan realiseren? In een stappenplan leggen we uit hoe u een plan indient bij de gemeente en wat u hiervoor nodig heeft.

Hierbij helpt het om uw plan concreet te maken. Omdat er veel mogelijkheden zijn, geven we per situatie aan welke stappen ondernomen moeten worden.

Per 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze nieuwe wet heeft als concreet gevolg dat er niet meer met bestemmingsplannen wordt gewerkt, maar met een omgevingsplan. De gemeente zal vanaf 1 januari 2024 uw aanvragen in behandeling nemen, volgens de nieuwe Omgevingswet. 

Met de komst van de Omgevingswet verwacht de overheid van de initiatiefnemer dat hij of zij met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken in gesprek gaat. In sommige gevallen is dit zelfs verplicht. We hebben een handreiking ontwikkeld. Hierin vindt u antwoord op belangrijke vragen over participatie in onze gemeente en een stappenplan met concrete tips om een goed participatietraject te organiseren. Let op: dit gaat alleen over participatie bij ruimtelijke initiatieven.

We helpen u zo goed mogelijk op weg om de introductie van deze nieuwe wet en alles wat hiermee samenhangt zo goed mogelijk te laten verlopen. Kunt u iets niet vinden, is iets onduidelijk of heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via bouw@montfoort.nl of telefoonnummer 0348 476 400.

Stap 1: Maak een plan

Als u wilt weten wat er nodig is om uw idee of wens uit te voeren, is het belangrijk om te weten wat u precies wilt veranderen. Bekijk dan wat er is toegestaan in het omgevingsplan en zet daarna uw plan op papier.

Regels omgevingsplan

Voordat u begint, is het handig om de regels die gelden voor uw perceel te bekijken. Deze vindt u op www.regelsopdekaart.nl. Zoek op het adres waar het om gaat. Bovenaan verschijnt het omgevingsplan gemeente Montfoort, dit plan blijft voorlopig leeg en moet u dus niet raadplegen. Om bij de geldende regels voor uw perceel uit te komen klikt u het bestemmingsplan, dat van rechtswege is omgezet in een omgevingsplan, aan. Bij 'plekinfo' ziet u wat het/de huidige bestemmingsvlak(ken) is/zijn en via 'regels' komt u uit bij de regels die gelden per bestemmingsvlak. Op de website van Iplo vindt u een uitleg hoe u informatie op RegelsOpDeKaart kunt vinden, inclusief een korte uitlegvideo. U kunt ook altijd een afspraak maken om met een van de medewerkers van de gemeente het omgevingsplan in te zien. Deze regels kunt u in uw achterhoofd houden bij het maken van uw plan.

Plan op papier zetten

De volgende richtlijnen kunt u gebruiken om de hoofdlijnen van uw plan op papier te zetten en na te gaan of uw plan in het omgevingsplan past:

 • Wat zijn de huidige bestemmingsvlakken? (bijvoorbeeld bedrijf, wonen of recreatie)
 • Wat verandert er in het gebruik van de grond?
 • Wat is de omvang van uw plan? (denk aan meetkundige maten)

Als u op hoofdlijnen weet wat u van plan bent, kunt u door naar stap 2.

Stap 2: Plan binnen het omgevingsplan

Past uw plan in het omgevingsplan? De regels hiervoor vindt u via www.regelsopdekaart.nl. Past uw plan niet binnen het omgevingsplan, ga dan direct door naar stap 3. Past u plan wel in het omgevingsplan? Dan is het belangrijk om de stap hieronder te volgen.

In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig om uw plan uit te mogen voeren. Bijvoorbeeld voor (ver)bouwactiviteiten. Om erachter te komen of u verplicht bent een vergunning aan te vragen, doet u de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket online. Is de uitkomst:

 • Geen vergunning nodig, dan is uw plan vergunningvrij. U hoeft u de gemeente niet bij uw plan te betrekken. Maar let op! Omgevingsvergunningvrij is niet regelvrij: ook als u geen vergunning nodig heeft, zijn er bepaalde voorwaarden waaraan u moet voldoen. Het plan mag bijvoorbeeld niet onveilig zijn of in strijd met redelijke eisen van welstand. Ook moet u rekening houden met burenrecht.
 • Meldings- of informatieplicht, dan kunt u dit doen via het Omgevingsloket online.
 • Wel een vergunning nodig, dan kunt u een reguliere vergunningsaanvraag indienen via het Omgevingsloket online.

Twijfelt u over de uitkomst van de vergunningscheck, neemt u dan contact met ons op via bouw@montfoort.nl of 0348 476 400.

Stap 3: Aanvraag formeel vooroverleg

Vooraf overleggen helpt. Zo voorkomt u dat u teveel tijd en geld investeert in een plan dat geweigerd zal worden.

Als uw plan niet in het omgevingsplan past, kunt u een aanvraag formeel vooroverleg indienen via het Omgevingsloket online. Via de vergunningcheck kunt u doorgaan naar het aanvragen Doorloop het formulier en kies voor 'Conceptverzoek'. Het is belangrijk om de aanvraag zo compleet mogelijk in te dienen. Zo kan de gemeente uw plan sneller beoordelen. Het plan hoeft nog niet tot in detail uitgewerkt te zijn, maar de hoofdlijnen moeten duidelijk zijn. Zoals waarom, hoe en voor wie u uw plan wilt realiseren. De gemeente kan u altijd vragen om meer informatie aan te leveren.

Twijfelt u  of het voor uw plan nodig is om een aanvraag formeel vooroverleg in te dienen? Stuurt u dan eerst een mail naar bouw@montfoort.nl.

Richtlijnen belangrijke informatie bij indienen aanvraag

Enkele richtlijnen die u kunt gebruiken bij het compleet maken van uw plan zijn:

 • Voeg het plan wat u wilt realiseren toe (wat u in stap 1 heeft gemaakt)
 • Voeg een schets en/of foto’s van uw plan toe, waarin u alle meetkundige maten aangeeft
 • Motiveer de locatie voor uw plan
 • Geef een beeld van de gevolgen voor de omgeving (welke belanghebbenden zijn er en hoe staan zij tegenover uw plan)
 • Geef aan welke maatschappelijke, economische en ruimtelijke doelen uw plan bijdraagt (bekijk hiervoor bijvoorbeeld de Omgevingsvisie)
 • Geef een termijn waarop u denkt uw plan uit te gaan voeren
 • Geef inzicht in eventuele toekomstplannen

Hoe gaat het verder?

Na het compleet indienen van de aanvraag, gaat de gemeente uw plan bekijken en beoordelen. Hier is geen behandeltermijn aan verbonden. We maken een onderbouwde afweging of uw plan in principe wenselijk, haalbaar en dus kansrijk is of niet. Er wordt dus (nog) geen vergunning verleend of omgevingsplanwijziging toegezegd; het gaat alleen om een beoordeling van de kans van slagen. Nadat de gemeente uw plan heeft bekeken, krijgt u een positief principebesluit of een afwijzing. Bij een positief principebesluit gaat u door naar stap 4. Bij zowel een positief principebesluit en afwijzing, worden er kosten (leges) in rekening gebracht volgens de legesverordening (geldend voor het jaar waarin uw aanvraag is ingediend).

Stap 4: Start ruimtelijke procedure

Is er een positief principebesluit genomen? Dan ontvangt u een eindbrief waarin de aanbevolen vervolgstap staat.

Mogelijke vervolgstappen

Er zijn verschillende vervolgstappen mogelijk, waaronder:

 • Het aanvragen van een omgevingsvergunning. Deze aanvraag dient u in via het Omgevingsloket online. Klik dan ‘Indienen’ aan. In het statusoverzicht in het Omgevingsloket vindt u een kopje welke de te doorlopen procedure aangeeft: regulier of uitgebreid.

De duur en de kosten van de rest van het proces zijn afhankelijk van de te doorlopen procedure. De kosten vindt u terug in de eerder benoemde legesverordening en zijn aanvullend op de kosten die in rekening zijn gebracht voor de aanvraag formeel vooroverleg.

Waar moet u in deze stap rekening mee houden?

 • De juridische eisen die in deze fase gelden voor de stukken die u moet aanleveren. Zoals een ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende onderzoeken. We raden u sterk aan om hiervoor een deskundig bureau/ adviseur in te schakelen.
 • Het feit dat de gemeente in veel gevallen eerst een overeenkomst met de initiatiefnemer wil sluiten, voordat een besluit wordt genomen over de vergunning of de wijziging van het omgevingsplan. In deze overeenkomst wordt onder andere vastgelegd dat de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor vergoeding van eventuele planschade van omwonenden en mogelijk de aansluiting op nutsvoorzieningen.
 • Het zelfstandig moeten organiseren van participatie. Bij een ruimtelijk plan of initiatief is het belangrijk dat u in gesprek gaat met de buren en andere mensen die iets van uw plan gaan merken. In sommige gevallen is dit zelfs verplicht. Meer informatie over participatie leest u op een aparte pagina over participatie bij ruimtelijke initiatieven . We hebben een handreiking voor initiatiefnemers van ruimtelijke initiatieven ontwikkeld. Hierin vindt u antwoord op belangrijke vragen over participatie in onze gemeente en een stappenplan met concrete tips om een goed participatietraject te organiseren. Bij de aanvraag omgevingsvergunning zal een participatieverslag moeten worden ingediend, waarin de uitkomsten van de participatie zijn verwerkt.
 • Het feit dat uw plan, ondanks een positief principebesluit, nog steeds kan stranden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer het college een positief principebesluit heeft genomen, maar de gemeenteraad het uiteindelijke besluitvormingsorgaan is en er binnen de gemeenteraad geen meerderheid voor het vaststellen van het plan is.
Zienswijze, bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar indienen en niet in beroep gaan tegen een principebesluit. Dit kan alleen bij een eindoordeel. Dat is het uiteindelijke besluit over de vergunningsaanvraag of omgevingsplanprocedure. U moet er rekening mee houden dat, ook na een positief principebesluit, eventuele zienswijzen of gewijzigde regelgeving mogelijk kunnen leiden tot een ander eindoordeel. Bent u het niet eens met dit eindoordeel, dan zijn er mogelijkheden om bezwaar te maken of in beroep te gaan, op een manier passend bij de doorlopen procedure. Anderen kunnen ook bezwaar indienen of in beroep gaan tegen uw plan. Ook na vaststelling door het college/ de raad is dit nog iets om rekening mee te houden. U kunt de kans hierop verkleinen door omwonenden en andere belanghebbenden goed te betrekken of informeren voordat u de aanvraag indient.

Op deze pagina geven we u een overzicht en handvatten voor het indienen van een plan bij de gemeente. Ieder plan is anders. Aan de informatie op deze pagina kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.