Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Wat is de Omgevingswet? De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en de daarbij horende besluiten en regelingen en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. We helpen u zo goed mogelijk op weg met onderstaande informatie. Als u iets niet kunt vinden, of iets onduidelijk vindt, neemt u dan contact met ons op.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een boom te kappen, een sloot te dempen of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket online. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Goed om te weten is dat we initiatiefnemers vragen om omwonenden bij hun plan te betrekken voordat zij een vergunning aanvragen.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van nu zijn:

  • In het nieuwe Omgevingsloket staan vanaf 1 januari alle regels van het rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven. 
  • De bestemmingsplannen worden per 1 januari 2024 opgenomen in een omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er op welke plek mag. Er staan ook andere regels in, bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid.
  • Voor veel vergunningen geldt vanaf 1 januari dat de gemeente in 8 weken een besluit moet nemen over de aanvraag. Soms wordt deze periode verlengd met 6 weken. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan er een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval moet de gemeente binnen 26 weken een besluit nemen.
  • Met de komst van de Omgevingswet verwacht de overheid van de initiatiefnemer dat hij of zij met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken in gesprek gaat. De wet noemt dit participatie
  • Naast de Omgevingswet gaat per 1 januari ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in. Dat kan voor initiatiefnemers die gaan bouwen betekenen dat zij een onafhankelijke kwaliteitsborger moeten inschakelen om de bouwkwaliteit te toetsen. Tot 1 januari is dat een taak van de gemeente.

Participatie

Heeft u een plan of een initiatief? Dan heeft u niet alleen met de gemeente of andere overheden te maken. Het is ook belangrijk dat u praat met de buren en andere mensen die iets van uw plan gaan merken. We noemen dat participatie. Het is de bedoeling dat u uw buren en anderen vertelt over uw plan en vraagt of zij hier zorgen, wensen of ideeën over hebben. En dat u vervolgens kijkt of en hoe u hier rekening mee kunt houden in uw plan. Bij uw vergunningaanvraag kunt u hiervan een kort verslag aanleveren. Door de ideeën en belangen van andere mensen en organisaties mee te nemen in uw plan, wordt het vaak een beter plan. Het zorgt bijvoorbeeld voor meer woon- en werkplezier in de buurt of de wijk of levert minder hinder op voor omwonenden. Bovendien kan de overheid met een duidelijk beeld van alle belangen goede besluiten nemen. Het is altijd goed om de omgeving te betrekken bij uw plan. In bepaalde gevallen stelt de gemeente dit verplicht en wordt uw vergunningaanvraag hier ook op beoordeeld.

Tot 1 januari 2024

Heeft u al een vergunning gekregen?

Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen.

Heeft u een aanvraag voor vergunning ingediend of gaat u die indienen vóór 1 januari?

Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat in principe volgens de huidige wetgeving.

Wilt u binnenkort een aanvraag voor een wijziging van het bestemmingsplan indienen?

Omdat de ingangsdatum nadert, en het in behandeling nemen van een bestemmingsplan meestal een aantal maanden in beslag neemt, is het wat betreft doorlooptijd niet meer mogelijk om nu nog een nieuwe bestemmingsplanwijziging in behandeling te nemen en de hele procedure voor 1 januari 2024 afgerond te hebben. We kunnen dus geen nieuwe verzoeken om bestemmingsplanwijzigingen meer in behandeling nemen. Heeft u het voornemen om op korte termijn een bestemmingsplanwijziging, of zoals dit vanaf 1 januari aanstaande genoemd wordt, een wijziging van het omgevingsplan, aan te vragen? Dan kunt u het beste met uw adviseur of architect overleggen over de mogelijkheden om dit vanaf 1 januari aanstaande onder de Omgevingswet te laten vallen.

De gemeente zal vanaf 1 januari 2024 uw aanvragen in behandeling nemen, volgens de nieuwe Omgevingswet. Hier voorafgaand kunt u nog altijd een principeverzoek indienen, ook vóór 1 januari 2024.

Vragen en contact

We helpen u zo goed mogelijk op weg om de introductie van deze nieuwe wet en alles dat hiermee samenhangt zo goed mogelijk te laten verlopen. Kunt u iets niet vinden, is iets onduidelijk of heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via bouw@montfoort.nl of telefoonnummer 0348 476 400.