Burgemeester De Geusplein en De Vaart

Herontwikkeling van het zalencentrum De Vaart met het daarbij behorende Burgemeester De Geusplein in Linschoten.

Het Burgemeester de Geusplein is de entree van het gebied Voorvliet, een belangrijke beelddrager voor de gehele ontwikkeling. Het doel is om het Burgemeester de Geusplein te herontwikkelen en er het hart van Linschoten te maken. Met een centraal plein, woningen, een sporthal en dorpshuisvoorzieiningen. 

Op 22 juni 2023 organiseerden gemeente en het Dorpsplatform een bewonersavond over de plannen voor het Burgemeester de Geusplein in Linschoten. De avond stond in het teken van bijpraten over de stand van zaken en presenteren van conceptplannen. Ook verzamelden we wensen, ideeën en suggesties. Veel belangstellenden hebben hun wensen en suggesties gegeven. Daar gaan wij nu mee aan de slag. In de komende periode gaan we verder met de uitwerking. In het najaar komen we bij u terug.  

Achtergrond

Na de ingebruikname van De Brede Vaart in 2010, is het zalencentrum De Vaart in Linschoten meer dan eens onderwerp van gesprek geweest. Het gebouw uit 1975 functioneert al jaren niet efficiënt meer, er is achterstallig onderhoud en ruimten worden niet of nauwelijks meer verhuurd waardoor inkomsten in geen verhouding tot de (werkelijke) kosten staan. Er staan nu ruimtes leeg, zowel in de Vaart als in de Brede Vaart. De gemeente staat voor een aanzienlijke bezuinigingsopgave, mede daarom wordt nu naar een oplossing gezocht.

Ook is al vaker gesproken over het opwaarderen van het Burgemeester De Geusplein in relatie tot de omliggende gebouwen, waarvan een kleinschalig woonprogramma en sociale functies deel zouden kunnen uitmaken, zoals in de woonvisie staat. De afgelopen jaren zijn diverse plannen en acties de revue gepasseerd, zonder dat deze tot een concreet plan hebben geleid waarover burgemeester en wethouders en de gemeenteraad een besluit hebben genomen.

Wat is het plangebied? 

De opdracht (het project) gaat over het maken van een (stedenbouwkundig) plan voor de herontwikkeling van het gebied tussen de sporthal, de Jacob Barneveldstraat en de Laan van Rapijnen, ofwel het Burgemeester De Geusplein.

Stand van zaken

In Linschoten is een grote achterstand in betaalbare (middenhuur en sociale) huurwoningen. De woonvisie 2019-2030 heeft dat benadrukt. In deze vastgestelde woonvisie staat dat ook in Linschoten gezocht gaat worden naar woonruimte voor de lokale woonbehoefte. Het Burgemeester De Geusplein is een geschikte locatie hiervoor. De grond is in bezit van de gemeente.

Daarnaast is De Vaart verouderd, zijn er onvoldoende inkomsten voor een rendabele exploitatie en zijn de kosten voor renovatie niet meer op te brengen. Eén van de uitgangspunten bij de planontwikkeling is daarom dan ook het slopen van De Vaart. Intussen speelt de actuele financiële situatie van de gemeente een rol.

Vervolg

Hoewel er geen haalbare oplossing is gevonden, biedt het werk wel aanknopingspunten om op onderdelen met onze contractpartners SBML en Libel verder op te pakken. Dat kan een combinatie zijn tussen schuiven en/of verbouwen in de Brede Vaart, of aanbouwen. Ook wordt er gekeken in hoeverre de sporthal multifunctioneel ingezet kan worden. Uitgangspunt is het creëren van een dorpshuisfunctie met ondersteunende horeca. 

Met GroenWest zijn we in gesprek om middenhuur- en sociale huurwoningen op het Burgemeester de Geusplein te realiseren. GroenWest geeft aan dat in het Utrechtse Groene Hart de druk op de woningmarkt groot is en zet zich actief in om het woningaanbod te vergroten. Een uitdaging gezien het tekort aan onder meer bouwlocaties. Dit vraagt om creatieve oplossingen en samenwerking met anderen. Omdat woningbouw voor Linschoten dus belangrijk is en de nood voor nieuwe woningen hoog is, is de planning van de woningbouw nu leidend voor het vervolgtraject. Sloop en nieuwbouw zullen dan ook zorgvuldig op elkaar afgestemd worden. Dat betekent dat we geen contracten meer aangaan voor nieuwe activiteiten in De Vaart. Wel zijn we met SBML en Libel in gesprek over het tijdelijk (tot aan de sloop) beheren en gebruiken van het gebouw, inclusief de vrijgekomen horecafunctie. Verder moet het plein zo worden ingericht dat het geschikt is als dorpsplein voor diverse activiteiten. Denk hierbij aan de intocht van Sinterklaas, de start van de Linschotenloop, een Kerstboom, activiteiten op Koningsdag en (rommel)markten. Ook dit maakt onderdeel uit van onze planvorming met GroenWest, net als vernieuwing en verplaatsing van de kleedkamers bij de sporthal.

We zullen u de komende tijd verder over de voortgang en de ontwikkelingen informeren. Dat doen we deze pagina, via updates op de gemeentepagina en indien nodig of wenselijk via onze social media kanalen.

Participatietraject

Het participatietraject heeft tot nu toe, met de kaders/uitgangspunten in het achterhoofd, nog niet geleid tot een financieel haalbaar plan. 
Op 22 juni jl organiseerden gemeente en het Dorpsplatform een bewonersavond over de plannen voor het Burgemeester de Geusplein in Linschoten. De avond stond in het teken van bijpraten over de stand van zaken en presenteren van conceptplannen. Ook verzamelden we wensen, ideeën en suggesties. Veel belangstellenden hebben hun wensen en suggesties gegeven. Daar gaan wij nu mee aan de slag. In de komende periode gaan we verder met de uitwerking. In dit najaar komen we bij u terug. De presentatie en de reacties kunt u hieronder teruglezen.

  1. Reacties bewoners 22 juni 2023
  2. Presentatie bewonersavond 22 juni 2023

 

Voorgeschiedenis

Samen met stedenbouwkundig bureau SRO uit Utrecht en met betrokkenen en belanghebbenden (de participatiegroep) zijn we in 2020 in gesprek gegaan om tot een plan te komen. Er zijn in totaal vijf (vooral digitale) bijeenkomsten met de participatiegroep geweest. In deze bijeenkomsten zijn de te nemen stappen doorlopen en hadden de deelnemers een actieve rol; zij konden hun ideeën, suggesties en wensen kenbaar maken en die hebben we zoveel mogelijk in de planvorming meegenomen. De belangrijkste uitgangspunten/kaders bij de planvorming waren sloop van De Vaart, behoud van de sporthal, een sociale functie van het plangebied (2ecentrum), woningbouw (in lijn met woonvisie) én het plan moest financieel haalbaar zijn. Het heeft tot nu toe niet geleid tot een financieel haalbaar plan. 

De verslagen en presentaties van de participatiebijeenkomsten:

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider, dhr. R. de Graauw via degeusplein@montfoort.nl 0348 476 400.