Burgemeester De Geusplein en De Vaart

Herontwikkeling van het zalencentrum De Vaart met het daarbij behorende Burgemeester De Geusplein in Linschoten.

Het Burgemeester de Geusplein is de entree van het gebied Voorvliet, een belangrijke beelddrager voor de gehele ontwikkeling. Het doel is om het Burgemeester de Geusplein te herontwikkelen tot een bruisend hart van Linschoten. Met een centraal plein om samen te beleven, een vernieuwd dorpshuis met horeca en zalen en een functionele sporthal met nieuwe kleedkamers. 

Er zijn afgelopen jaren diverse plannen bedacht, die tot op heden niet konden rekenen op voldoende draagvlak en/of financiële haalbaarheid. Eerder was er een plan met een dorpshuis aan de pleinzijde met daarboven woningen. De combinatie van dorpshuis en woningen werd niet door iedereen gewaardeerd, bleek uit reacties van Linschotenaren en woningbouwers.
Uit de raadpleging van 22 juni 2023 bleek het idee van een dorpshuis aan de parkzijde en woningen op het plein niet de wens van de Linschotenaren.

Een werkgroep van inwoners is tussentijds met een eigen plan gekomen. Dit plan is stedenbouwkundig, juridisch en financieel nauwkeurig bekeken. Uit het plan van de werkgroep blijkt voor de gemeente duidelijk dat de werkgroep veel inhoudelijke kennis van dit project heeft. De gemeente neemt niet het gehele plan over, maar wel inzichten en ideeën van de werkgroep en andere Linschotenaren. 

Het gemeentelijke plan dat er nu ligt omvat een ruim plein, met daaraan het dorpshuis met meerdere zalen en nieuwe kleedkamers. Het wordt aangesloten op de flink te renoveren sporthal, zodat die weer jaren mee kan. De verkeersveiligheid in het gebied wordt verbeterd. In dit plan houdt de gemeente rekening met wensen en ideeën van betrokken inwoners. Ook ontwikkelingen als inflatie, gestegen bouwkosten en rente en of het passend is binnen de begroting van de gemeente in de toekomst spelen hierin mee.  Zo worden het dorpshuis en de horeca groter dan in vorige plannen het geval was. Ook kan er onder voorwaarden commerciële horeca komen. Verder wordt in het plan ruimte gereserveerd voor mogelijk toekomstige particuliere initiatieven. Te denken valt hierbij aan een winkelvoorziening, een beweegbox of een sportschool.

De gemeente beseft heel goed dat Linschotenaren de wens hebben om snel stappen te maken met de ontwikkeling van het nieuwe dorpshuis. Mede daarom kiest het college voor een plan zonder parkeergarage, zonder woningen en zonder verhuizing van het kinderdagverblijf en BSO.

Informatieavond 13 maart

Op 13 maart is tijdens een informatieavond een ontwerpplan gepresenteerd met een nieuw dorpshuis met horeca en zalen en een functionele sporthal met kleedkamers. De presentatie van de informatieavond en een video met enkele beelden van het ontwerpplan vindt u rechtsboven op deze pagina, onder Direct naar.  Het ontwerpplan wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Daarbij is het streven om het ontwerpplan in het 2e kwartaal aan de gemeenteraad voor te leggen ter besluitvorming. 

Achtergrond

Na de ingebruikname van De Brede Vaart in 2010, is het zalencentrum De Vaart in Linschoten meer dan eens onderwerp van gesprek geweest. Het gebouw uit 1975 functioneert al jaren niet efficiënt meer, er is achterstallig onderhoud en ruimten worden niet of nauwelijks meer verhuurd waardoor inkomsten in geen verhouding tot de (werkelijke) kosten staan. Er staan nu ruimtes leeg, zowel in de Vaart als in de Brede Vaart. De gemeente staat voor een aanzienlijke bezuinigingsopgave, mede daarom wordt nu naar een oplossing gezocht.

Ook is al vaker gesproken over het opwaarderen van het Burgemeester De Geusplein in relatie tot de omliggende gebouwen, waarvan een kleinschalig woonprogramma en sociale functies deel zouden kunnen uitmaken, zoals in de woonvisie staat. De afgelopen jaren zijn diverse plannen en acties de revue gepasseerd, zonder dat deze tot een concreet plan hebben geleid waarover burgemeester en wethouders en de gemeenteraad een besluit hebben genomen.

Wat is het plangebied? 

De opdracht (het project) gaat over het maken van een (stedenbouwkundig) plan voor de herontwikkeling van het gebied tussen de sporthal, de Jacob Barneveldstraat en de Laan van Rapijnen, ofwel het Burgemeester De Geusplein.

Stand van zaken

Het gemeentelijke plan dat op 13 maart a.s. aan de inwoners wordt gepresenteerd omvat een ruim plein, met daaraan het dorpshuis met meerdere zalen en nieuwe kleedkamers. Het wordt aangesloten op de flink te renoveren sporthal, zodat die weer jaren mee kan. De verkeersveiligheid in het gebied wordt verbeterd. In dit plan houdt de gemeente rekening met wensen en ideeën van betrokken inwoners. Ook ontwikkelingen als inflatie, gestegen bouwkosten en rente en of het passend is binnen de begroting van de gemeente in de toekomst spelen hierin mee.  Zo worden het dorpshuis en de horeca groter dan in vorige plannen het geval was. Ook kan er onder voorwaarden commerciële horeca komen. Verder wordt in het plan ruimte gereserveerd voor mogelijk toekomstige particuliere initiatieven. Te denken valt hierbij aan een winkelvoorziening, een beweegbox of een sportschool.

De gemeente beseft heel goed dat Linschotenaren de wens hebben om snel stappen te maken met de ontwikkeling van het nieuwe dorpshuis. Mede daarom kiest het college voor een plan zonder parkeergarage, zonder woningen en zonder verhuizing van het kinderdagverblijf en BSO.

Vervolg

We zullen u de komende tijd verder over de voortgang en de ontwikkelingen informeren. Dat doen we deze pagina, via updates op de gemeentepagina en indien nodig of wenselijk via onze social media kanalen.

Participatietraject

Het participatietraject heeft tot nu toe, met de kaders/uitgangspunten in het achterhoofd, nog niet geleid tot een financieel haalbaar plan. 
Op 22 juni jl organiseerden gemeente en het Dorpsplatform een bewonersavond over de plannen voor het Burgemeester de Geusplein in Linschoten. De avond stond in het teken van bijpraten over de stand van zaken en presenteren van conceptplannen. Ook verzamelden we wensen, ideeën en suggesties. Veel belangstellenden hebben hun wensen en suggesties gegeven. Daar gaan wij nu mee aan de slag. In de komende periode gaan we verder met de uitwerking. In dit najaar komen we bij u terug. De presentatie en de reacties kunt u hieronder teruglezen.

  1. Reacties bewoners 22 juni 2023
  2. Presentatie bewonersavond 22 juni 2023

 

Voorgeschiedenis

Samen met stedenbouwkundig bureau SRO uit Utrecht en met betrokkenen en belanghebbenden (de participatiegroep) zijn we in 2020 in gesprek gegaan om tot een plan te komen. Er zijn in totaal vijf (vooral digitale) bijeenkomsten met de participatiegroep geweest. In deze bijeenkomsten zijn de te nemen stappen doorlopen en hadden de deelnemers een actieve rol; zij konden hun ideeën, suggesties en wensen kenbaar maken en die hebben we zoveel mogelijk in de planvorming meegenomen. De belangrijkste uitgangspunten/kaders bij de planvorming waren sloop van De Vaart, behoud van de sporthal, een sociale functie van het plangebied (2ecentrum), woningbouw (in lijn met woonvisie) én het plan moest financieel haalbaar zijn. Het heeft tot nu toe niet geleid tot een financieel haalbaar plan. 

De verslagen en presentaties van de participatiebijeenkomsten:

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider, dhr. R. de Graauw via degeusplein@montfoort.nl 0348 476 400.