11 oktober: ontwerpbestemmingplan lag ter inzage

Om de nieuwbouw van het scholencomplex mogelijk te maken, moet de huidige bestemming gedeeltelijk worden aangepast.

Hiervoor brengen we een nieuw bestemmingsplan in procedure met alle ruimtelijke en milieuaspecten. Waar nodig worden zaken met aanvullend onderzoek of advies onderbouwd. We willen daarmee garanderen dat we het scholencomplex binnen alle normen kunnen realiseren en dat we een goed woon- en leefklimaat voor de directe omgeving in stand kunnen houden.

De bestemmingsplanprocedure loopt. In het bestemmingsplan liggen géén ontwerpen vast. Wel worden de gebruiks- en bouwmogelijkheden vastgelegd, voor nu en in de toekomst. De exacte indeling van het gebied moet nog dus worden uitgewerkt. Net als de inrichting van de openbare ruimte rondom de school. Dit willen we samen met alle betrokkenen doen. 

Voorontwerpbestemmingplan

Het voorontwerpbestemmingsplan lag van 31 maart tot en met 12 mei 2021 ter inzage. Er zijn 13 inspraakreacties binnengekomen. Deze reacties worden beantwoord via een officiële inspraaknota. De reacties leverden bruikbare aandachtspunten op voor het vervolg. Ook zijn er meerdere bezwaren en zorgen geuit. In de volgende nieuwsbrief komen we uitgebreider terug op de zorgen over onder andere het tenniscomplex, het Bospad, de verkeersstromen en het parkeren. 

Ontwerpbestemmingplan

Het ontwerpbestemmingsplan lag van 30 augustus tot en met 10 oktober 2021 ter inzage. Dat was ook het begin van het formele (juridische) traject. Zaken die in het voorontwerpbestemmingsplan nog open waren gelaten, zijn in het ontwerpbestemmingsplan verder uitgewerkt. Er zijn 3 zienswijzen ingediend die in een zienswijzennota zijn verwerkt. De reacties hebben niet geleid tot een aanpassing op het bestemmingsplan. Het definitieve bestemmingsplan en de zienswijzennota bieden we in december 2021 aan de gemeenteraad aan. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0335.BPScholencomplex-ON01).