19 januari 2023: Mooie opbrengsten klankbordgroepbijeenkomst 14 december

Op 14 december kwamen gemeente en klankbordgroep bij elkaar om verder te werken aan het inrichtings- en verkeersplan.

Het was een productieve avond, die positief werd afgesloten door de wethouder. Vanuit de scholen kwam het signaal dat iedereen blij is met waar we nu staan en dat er stappen gezet worden. Uitgangspunt is en blijft een veilige omgeving en ook de scholen kijken naar het bredere perspectief en luisteren hier goed naar.

Opbrengsten van de avond waren onder andere:

  • Voor nu gaan we ervan uit dat het personeel van de scholen op afstand gaat parkeren, de schooldirecties zullen hierover afspraken maken met hun personeel. Dat vermindert de parkeerdruk op de Parklaan en de Bovenkerkweg, waardoor ook het aantal verkeersbewegingen afneemt omdat auto’s niet of minder hoeven te zoeken naar een vrij parkeervak. Dat komt de veiligheid in alle opzichten ten goede.
  • Aan de Bovenkerkweg gaan we inzetten op doelgroep-parkeren waardoor vooral de ouders van kinderen van het kinderdagverblijf van deze parkeervoorziening gebruik zullen maken. Dit kan in aanvang door het aanbrengen van duidelijke bebording.
  • In het ontwerp voor de herinrichting van het parkeerterrein gaan we ervoor zorgen dat de parkeervakken en de inrichting overzichtelijker worden zodat het zicht op het fietsverkeer beter wordt.
  • Daarnaast wordt de Parklaan ingericht als straat waar de auto ‘te gast’ is. Rondom de school zal een verhoogd plateau komen en wordt de inrichting verbeterd. Ook kunnen we een schoolzone creëren. Voor het fenomeen dat er regelmatig gefietst wordt in het park, is op dit moment nog geen oplossing om dat te voorkomen. Het is al verboden, maar fysiek onmogelijk maken is erg moeilijk.
  • De voorgestelde keuzes worden verwerkt in het ontwerp. Die wordt getoetst op verkeersveiligheid door een onafhankelijk bureau in overleg met Veilig Verkeer Nederland.
  • Uitgangspunt is dat we eind februari weer bij elkaar komen en de tekeningen verder zijn uitgewerkt, we willen het plan dan met de klankbordgroep definitief maken.