Besluiten gemeenteraad rondom project Kindcentrum

In de raadsvergadering van 16 december 2013 heeft de gemeenteraad besloten dat in het totaal vijf varianten nader onderzocht moeten worden en de resultaten hiervan opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad. Het scholencomplex aan de Van Damstraat is in 1977 gebouwd en er is dringend behoefte aan vernieuwing van het pand.

In de raadsvergadering van 16 december 2013 heeft de gemeenteraad besloten dat in het totaal vijf varianten nader onderzocht moeten worden en de resultaten hiervan opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad. Het scholencomplex aan de Van Damstraat is in 1977 gebouwd en er is dringend behoefte aan vernieuwing van het pand. De gemeenteraad heeft daarom het besluit genomen om vijf varianten uit te laten werken om invulling te geven aan deze vernieuwing. Deze varianten zijn; renovatie van het pand, sloop en nieuwbouw op de huidige locatie (met mogelijkheden om woningbouw toe te voegen), verplaatsen van het complex naar de voormalige Hoflandschool (Parklaan), op de plek van een sportveld van sportpark Hofland en langs De Bleek (aan de westkant van Montfoort). In november 2014 heeft het college besloten om nog een extra variant te laten onderzoeken nieuwbouw naast de Hoflandhal. Op 14 december 2015 stemde de gemeenteraad in met de realisatie van een scholencomplex naast de Hoflandhal. Vervolgens is op 28 september 2017 ingestemd met de kredietverstrekking voor de bouw van een bijna energieneutraal schoolgebouw (BENG-gebouw).

Ontwikkelingen 2020

Op 14 december 2015 stemde de gemeenteraad in met de realisatie van een scholencomplex op het perceel aan de Bovenkerkweg tussen de Sporthal Hofland en de voetbalvelden. Van dit perceel achter Sporthal Hofland heeft de stuurgroep van het project moeten concluderen dat het perceel te krap is voor een de bouw van het scholencomplex inclusief kinderopvang. Parrallel aan deze conclusie bleek het perceel van de voormalige Hoflandschool niet geschikt te zijn voor de ontwikkeling van woningbouw. Daarom is er de afgelopen maanden in een breder perspectief gekeken naar de planontwikkelingen in het gebied rondom de sportvelden en de voormalige Hoflandschool.

Voor het perceel van de voormalige Hoflandschool hebben GroenWest, Stichting Obliek en gemeente Montfoort onderzocht of het haalbaar is om op de locatie een combinatie van sociale woonbouw met woonzorgvoorziening te realiseren. Gebleken is dat deze ontwikkeling niet haalbaar is. Wettelijke eisen voor licht en geluid maken dat de beoogde locatie alleen geschikt gemaakt kan worden voor woningbouw als er hele dure voorzieningen tegen licht en geluid opgenomen zouden worden. Daar is de raad op 11 februari 2020 via een raadsinformatiebrief van op de hoogte gesteld. Ook hebben wij de inwoners via onze website, gemeentepagina en facebook aan de hand van een nieuwsbrief geïnformeerd over de stand van zaken rondom de locatie voormalige Hoflandschool en Scholencomplex Montfoort. Doordat scholen andere bezettingsuren hebben dan de sportvelden, kunnen scholen op de locatie van de voormalige Hoflandschool wel. Daarom is de locatie begin 2020 opnieuw bekeken om vast te stellen of die alsnog kan worden gebruikt voor de bouw van het nieuwe Scholencomplex.

De ruimtelijke uitwerking en de financiële kaders voor de nieuwbouw zijn vervolgens samengebracht in een raadsvoorstel. De raad heeft op 7 december 2020 ingestemd met het raadsvoorstel. Op de website van de gemeenteraad montfoort kunt u het raadsvoorstel en de bijlagen raadplegen.

Download hieronder de raadsbesluiten.

Raadsbesluiten