Ruimtelijke kaders voor paardenhouderijen

De gemeenteraad heeft besloten de ontwerp beleidsnotitie ‘Ruimtelijke kaders paardenhouderij gemeente Montfoort’ ter inzage te leggen. U kunt deze ontwerp beleidsnotitie inzien van 19 juli t/m 5 september 2023. In deze periode kan iedereen een reactie indienen.

Waarom ruimtelijke kaders?

Voor veel agrarische bedrijven is de paardenhouderij een interessante (neven)activiteit geworden. Ook het aantal hobbymatige paardenhouders neemt toe. We willen heldere kaders (regels) opstellen voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden van paardenhouderijen. Hiermee sluiten we aan op landelijke richtlijnen voor paardenhouderij. Ook biedt dit duidelijkheid en gaan we verrommeling van het buitengebied tegen.

Inzien

U kunt de ontwerp beleidsnotitie online inzien via onze website of Overheid.nl. Ook ligt het fysiek ter inzage bij de balie in het Huis van Montfoort. Voor inzien bij de balie u een afspraak maken, maar dit is niet noodzakelijk.

Reageren

Mocht u willen reageren op de ontwerp beleidsnotitie, dan kunt u in de periode waarin het ter inzage ligt een zienswijze indienen. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort, onder vermelding van ‘Zienswijze Ruimtelijke kaders paardenhouderij’. De zienswijze moet in ieder geval voorzien zijn van naam en adresgegevens, een inhoudelijke motivering en uw handtekening.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer F. Plate van de gemeente Montfoort via 0348 - 476 400 of via RO@Montfoort.nl. Het indienen van een zienswijze per email is niet toegestaan. 

Hoe gaat het nu verder?

Aan de hand van de ontvangen zienswijze(n) wordt gekeken of de beleidsnotitie  eventueel aangepast moet worden. Planning is dat de gemeenteraad op 13 november 2023 de definitieve beleidsnotitie vaststelt.

Meer informatie

Meer informatie over de ontwerp beleidsnotitie ‘Ruimtelijke kaders paardenhouderij gemeente Montfoort’ en een link naar de ontwerp beleidsnotitie vindt u op www.montfoort.nl/paardenhouderij. Ook kunt u contact opnemen met de heer F. Plate via 0348 476 400 of RO@Montfoort.nl.