Bezwaar maken

Maken van bezwaar als u het niet eens bent met een gemeentelijk besluit.

We kunnen een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. U heeft bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd, maar uw aanvraag voor een vergunning is afgewezen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Als belanghebbende kunt u dan een bezwaarschrift indienen, waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Doe dat binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt. 

Hoe maak ik bezwaar?

In het besluit staat of u bezwaar kunt maken. U kunt alleen bezwaar maken als u belanghebbende bent. Dit betekent dat u belang moet hebben bij het besluit. U maakt schriftelijk bezwaar bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. In veel gevallen is dit bij de gemeente. Het is ook mogelijk dat u bij een andere instantie bezwaar maakt. Bij twijfel vraagt u dit na bij de bezwarencommissie. Bij de gemeente is het bestuursorgaan de gemeenteraad of college van burgemeester en wethouders.

In het bezwaarschrift noemt u in ieder geval:

 • uw naam en adres;
 • datum van de dag waarop u bezwaar maakt;
 • een omschrijving van de beslissing waar u bezwaar tegen maakt;
 • de reden waarom u het niet mee eens bent;
 • uw handtekening.

In de beslissing die u heeft ontvangen, staat waar u uw bezwaarschrift indient.

Bezwaar maken bij andere instantie dan gemeente?

Voor besluiten over gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen, maakt u bezwaar bij Belastingsamenwerking Rivierenland: Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR).

Voor besluiten over heffingen/leges op grond van de legesverordening, marktgelden of lijkbezorgingsrechten, maakt u bezwaar bij de heffingsambtenaar van de gemeente.

Voor besluiten op grond van de leerplicht, maakt u bezwaar bij de leerplichtambtenaar.

Termijn indienen bezwaar

U dient uw bezwaarschrift binnen zes weken in. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van het besluit. De bekendmaking is meestal de datum waarop de gemeente het besluit heeft verzonden. Bent u te laat met uw bezwaarschrift? Dan wordt het bezwaarschrift niet meer inhoudelijk behandelt, tenzij er een goede reden is voor het niet tijdig indienen van het bezwaarschrift.

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw bezwaar. Uw bezwaarschrift komt bij de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Voordat deze commissie adviseert over uw bezwaar, is er vaak een hoorzitting. Hier kunt u het bezwaar toelichten. De commissie adviseert aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar hebt. Dat kan het college van burgemeester en wethouders zijn of de gemeenteraad.

Het bestuursorgaan neemt een besluit over uw bezwaar. Dit heet beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen twaalf weken na het einde van de bezwaartermijn. De beslissing kan met zes weken worden uitgesteld. Dat kan een ander besluit zijn dat de bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd. U krijgt een brief met het besluit.

Contact commissie bezwaarschriften

Wilt u contact opnemen met de commissie? Bel dan met 0348 476400.

Tips indienen bezwaar
 • Stuur met uw bezwaarschrift een kopie mee van het besluit waarmee u het niet eens bent.
 • Noemt u in uw bezwaarschrift meerdere bezwaren? Geef dan elk bezwaar een nummer (1., 2., 3., enzovoort). Dat is overzichtelijk voor u en voor de gemeente.
 • Weet u niet zeker hoeveel tijd u nog hebt om een bezwaarschrift in te dienen? Neem dan contact op met de gemeente.
 • Wacht nooit tot de laatste dag met indienen van een bezwaarschrift. Als er iets fout gaat, loopt u het risico dat we uw bezwaarschrift niet meer behandelen.
 • Bent u te laat met uw bezwaarschrift? Geef aan waarom u te laat bent.
 • Maak een kopie van uw bezwaarschrift. Bewaar alle brieven die met het bezwaar te maken hebben in een map. U kunt dan alles altijd makkelijk terugvinden.
 • Voor het schrijven van een beroepschrift heeft u geen juridische kennis nodig. Toch is het goed om hierover advies te vragen. Dit kunt u doen bij het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.