Veelgestelde vragen Kindcentrum Montfoort

Hieronder kunt u de beantwoording lezen op de veelgestelde vragen over Kindcentrum Montfoort (voorheen genaamd scholencomplex Hofland).

Verplaatsing

Waarom komt er een nieuw kindcentrum?

Het huidige gebouw aan de Van Damstraat voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en is nodig aan vervanging toe. Om aan alle eisen te kunnen voldoen qua ruimte en gebruiksmogelijkheden moet het complex worden verplaatst naar een nieuwe locatie.

De nieuwe locatie

Waarom is gekozen voor de locatie van de voormalige Hoflandschool aan de Parklaan?

Deze locatie is geschikt en na aanpassing van het tenniscomplex groot genoeg. Ook is er in de omgeving van de Parklaan voldoende ruimte voor de aanleg van parkeervoorzieningen en is -in tegenstelling tot de locatie achter de sporthal- een goede en veilige verkeersafwikkeling mogelijk. In 2013 zijn er al eens plannen geweest om de nieuwe school te bouwen op deze locatie. Dat deze locatie ook nu weer in aanmerking komt ligt voor de hand. Er heeft immers ook altijd een school gestaan.

Waarom is in 2020 voor een andere locatie gekozen dan in 2015?

De raad had in 2015 aanvankelijk de keuze gemaakt om het kindcentrum op het perceel achter de Hoflandhal te bouwen. Sindsdien is vastgesteld dat het gebouw groter moet worden dan toen werd aangenomen. Mede door de uitbreiding van het aanbod kinderopvang past het nieuwe kindcentrum niet meer op die locatie.

Het nieuwe gebouw

Hoe groot wordt het nieuwe kindcentrum?

Voor de drie basisscholen en kinderopvang is een gebouw nodig van 4.096 m2. Daarvoor is een bouwvlak nodig van ongeveer 2.458 m2. Ook moeten we schoolpleinen en fietsenstallingen aanleggen, daarvoor is minimaal 2.150 m2 nodig. Het gebouw wordt 2 bouwlagen hoog.

Hoe gaat het gebouw er uit zien?

Met de scholen en kinderopvang is in een programma van eisen vastgelegd waar het gebouw aan moet voldoen. Een ontwerp is er nog niet. In het bestemmingsplan is een bouwvlak aangegeven waarbinnen een architect met de gemeente en de toekomstige gebruikers het gebouw moet gaan ontwerpen.

Veranderingen in de omgeving

Wat gaat er door de nieuwe school allemaal veranderen in de omgeving?

Hoe het gebied rondom het nieuwe kindcentrum er precies gaat uitzien is nog niet bekend, maar wel is duidelijk dat het gebied deels opnieuw ingericht moet worden. We moeten ervoor zorgen dat de scholen, het kindcentrum, de sportvoorzieningen en de naastgelegen appartementen goed en veilig bereikbaar blijven en dat er voldoende parkeergelegenheid is. Natuurlijk blijven ook het park en de kinderboerderij van alle kanten bereikbaar.

Gaat het Bospad veranderen?

Nee, aan het bospad willen we niets veranderen dus dat blijft liggen waar het nu ligt.

Kunnen omwonenden meedenken?

Ja, we willen de omwonenden en sportverenigingen betrekken bij de inrichting van het gebied rondom het kindcentrum. Vanaf september 2021 worden bijeenkomsten georganiseerd om met iedereen die dat wil samen te werken aan goede oplossingen voor verkeersveiligheid en parkeren, maar ook het mooier maken van het gebied. Ook willen we in gesprek over onderwerpen zoals samenwerking met de scholen en hoe het gebied gebruikt gaat worden.

Wat gaat er veranderen bij de tennisvereniging?

De tennisvereniging gaat van 10 banen terug naar 9 banen. Ook onderzoekt de vereniging of er belangstelling en voldoende ruimte is voor padel, dat is een combinatie van tennis, squash en beachball waarbij 2 tegen 2 gespeeld wordt op een baan met 4 glazen wanden.

De planning

Wanneer kan het kindcentrum klaar zijn?

Samen met de scholen doen we er alles aan alle noodzakelijke stappen voor het nieuwe complex zo voortvarend mogelijk te doorlopen. Zonder tegenslag kan het nieuwe gebouw in 2023 klaar zijn. Bezwaarprocedures kunnen deze planning nog vertragen.

Hoe ziet de bestemmingsplanprocedure er uit?

Van 31 maart tot en met 12 mei 2021 heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn 13 inspraakreacties binnengekomen. Deze zijn beantwoord via een inspraaknota en de daaruit volgende aandachtspunten zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan leggen we vanaf 30 augustus gedurende 6 weken ter inzage. In die 6 weken kunnen zgn. zienswijzen worden ingediend. Dit kan leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan. De zienswijzen worden beantwoord via een zienswijzennota. Het definitieve bestemmingsplan en de zienswijzennota bieden we in december 2021 aan de gemeenteraad aan voor vaststelling.

Er is al gestart met de aanbesteding. Waarom?

We hebben de aanbesteding (selectie en contractering van de meest geschikte partij) nu al in gang gezet om direct aan de slag te kunnen zodra het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld (naar verwachting in december 2021). Door het gelijktijdig laten lopen van de aanbesteding en de bestemmingsplanprocedure winnen we dus tijd.

De selectie van ontwerper en bouwer

Wie gaat de nieuwe school ontwerpen en bouwen?

We hebben ervoor gekozen om één partij te selecteren die zowel het ontwerp maakt als de bouw uitvoert. In de aanbestedingsprocedure selecteren we de meest geschikte partij om deze totaalopdracht uit te voeren. Ervaring leert dat zo’n opdracht, van ontwerp tot oplevering, de beste prijs-kwaliteit verhouding oplevert.

Waarom laat de gemeente de school niet realiseren door de Montfoortse ondernemers?

De gemeente moet zich houden aan de inkoop- en aanbestedingsregels en kan niet zo maar een opdracht van deze omvang aan een partij gunnen. Daarom wordt er een formele aanbestedingsprocedure doorlopen om de beste partij te selecteren. Ook de Montfoortse ondernemers kunnen meedoen in deze aanbestedingsprocedure en krijgen daarin een eerlijke kans.

Het nieuwe bestemmingsplan

Waarom wordt er een nieuw bestemmingsplan gemaakt?

Het huidige bestemmingsplan op de Hoflandlocatie maakt een schoolgebouw mogelijk (er staat immers al een school), maar het nieuwe kindcentrum past niet binnen dat bestemmingsplan. Daarom moet het worden aangepast.

Wat wordt er in het nieuwe bestemmingsplan vastgelegd?

In het nieuwe bestemmingsplan worden de gebruiks- en bouwmogelijkheden van de nieuwe school en de omgeving eromheen vastgelegd. Het ontwerp van het gebouw, de exacte indeling van het terrein en de inrichting van de openbare ruimte eromheen moeten allemaal nog worden uitgewerkt, maar moeten wel passen binnen de regels van het nieuwe bestemmingsplan. In het nieuwe bestemmingsplan leggen we dus géén ontwerpen vast, maar wel de ruimtelijke kaders, zoals bouwvlakken, bouwhoogte, functies groen, verkeer, etc. Ook moet in het bestemmingsplan worden aangetoond dat we verantwoorde oplossingen hebben voor bijvoorbeeld verkeer,  parkeren, water, flora&fauna, geluid, etc. Al deze stukken zijn straks openbaar en dus door iedereen in te zien.

Communicatie

Waarom is er zo laat gecommuniceerd met de omwonenden?

Vorig jaar zijn er verschillende nieuwsbrieven geweest, maar was ook een aantal zaken nog niet duidelijk. Er moesten keuzes worden gemaakt over de omvang van het kindcentrum, de locatie en het krediet. We waren daarin afhankelijk van de raad, die heeft in december pas een besluit genomen. Nu de plannen concreter zijn en de participatie wordt opgestart gaan er vaker nieuwsbrieven komen. Ook zorgen we er voor dat actuele informatie beschikbaar is op de projectpagina van de gemeente.

Waar kan ik actuele informatie vinden over de voortgang van het project?

De meest actuele informatie verzamelen we op de projectenpagina van Kindcentrum Montfoort. Ook zullen we regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen. De nieuwsbrieven worden in de omgeving van het nieuwe kindcentrum bezorgd, maar u kunt hier uw emailadres achterlaten zodat wij de nieuwsbrief digitaal naar u kunnen versturen. Als u vragen heeft dan kunt u ook altijd een email sturen naar scholencomplex@montfoort.nl

Bezwaren

Wanneer en hoe kan ik bezwaar maken tegen de plannen?

Tijdens de bestemmingsplanprocedure krijgt iedereen de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de plannen. Vanaf 30 augustus ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage. Binnen die periode kunt zienswijzen indienen tegen het plan. Die zienswijzen worden opgenomen in de zienswijzennota, die samen met het bestemmingsplan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter vaststelling (naar verwachting in december). De gemeenteraad neemt dan een besluit over het bestemmingsplan. U kunt bezwaar maken tegen dat besluit door beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state. U kunt dat alleen doen als u eerder ook een zienwijze heeft ingediend, of als u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen zienswijze heeft ingediend. Een beroepschrift wordt behandeld door een onafhankelijke rechter.

Ik ben tegen de locatiekeuze. Kan ik daar nog bezwaar tegen maken?

Nee. In december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de Hoflandlocatie (het perceel aan de Parklaan) aan te wijzen voor het nieuwe kindcentrum. Tegen dat besluit is geen bezwaar meer mogelijk.

Kan er met al de bouw worden gestart terwijl er nog bezwaarprocedures lopen?

Zodra het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad (naar verwachting in december) kan een aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw gaan lopen. Als deze vergunning is verleend kan in principe met de bouw worden gestart. Belanghebbenden kunnen in die situatie de rechtbank verzoeken om de bouw stil te leggen door het instellen van een zogenaamde ‘voorlopige voorziening. De rechtbank beoordeelt dan of dat verzoek wordt toegewezen of niet.