Veelgestelde vragen Kindcentrum Montfoort

Hieronder kunt u de beantwoording lezen op de veelgestelde vragen over Kindcentrum Montfoort (voorheen genaamd scholencomplex Hofland).

De nieuwe locatie

Waarom is gekozen voor de locatie van de voormalige Hoflandschool aan de Parklaan?

Deze locatie is geschikt en na aanpassing van het tenniscomplex groot genoeg. Ook is er in de omgeving van de Parklaan voldoende ruimte voor de aanleg van parkeervoorzieningen en is -in tegenstelling tot de locatie achter de sporthal- een goede en veilige verkeersafwikkeling mogelijk. In 2013 zijn er al eens plannen geweest om de nieuwe school te bouwen op deze locatie. Dat deze locatie ook nu weer in aanmerking komt ligt voor de hand. Er heeft immers ook altijd een school gestaan.

Waarom is in 2020 voor een andere locatie gekozen dan in 2015?

De raad had in 2015 aanvankelijk de keuze gemaakt om het kindcentrum op het perceel achter de Hoflandhal te bouwen. Sindsdien is vastgesteld dat het gebouw groter moet worden dan toen werd aangenomen. Mede door de uitbreiding van het aanbod kinderopvang past het nieuwe kindcentrum niet meer op die locatie.

Het nieuwe gebouw

Waarom komt er een nieuw kindcentrum?

Het huidige gebouw aan de Van Damstraat voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en is nodig aan vervanging toe. Om aan alle eisen te kunnen voldoen qua ruimte en gebruiksmogelijkheden wordt het complex verplaatst naar de nieuwe locatie aan de Parklaan.

Hoe groot wordt het nieuwe kindcentrum?

Voor de drie basisscholen en kinderopvang is een gebouw nodig van 4.096 m2. Daarvoor is een bouwvlak nodig van ongeveer 2.458 m2. Ook moeten we schoolpleinen en fietsenstallingen aanleggen, daarvoor is minimaal 2.150 m2 nodig. Het gebouw wordt 2 bouwlagen hoog.

Hoe gaat het gebouw er uit zien?

Met de scholen en kinderopvang is in een programma van eisen vastgelegd waar het gebouw aan moet voldoen. Dit heeft tot een mooi ontwerp geleid, dat te zien is op de campagnewebsite Kindcentrum Montfoort

Veranderingen in de omgeving

Wat gaat er door de nieuwe school allemaal veranderen in de omgeving?

Op de locatie van de voormalige Hoflandschool komt een nieuw gebouw. Ook richten we de wegen opnieuw in, waaronder de Parklaan. Hiervoor maken we samen met de klankbordgroep een inrichtingsplan, dat naar verwachting begin 2024 gereed is. Alles bij elkaar doen we er alles aan om te zorgen dat de scholen, het kindcentrum, de sportvoorzieningen en de naastgelegen appartementen goed en veilig bereikbaar blijven en dat er voldoende parkeergelegenheid is. Natuurlijk blijven ook het park en de kinderboerderij van alle kanten bereikbaar.

Gaat het Bospad veranderen?

Nee, aan het bospad willen we niets veranderen dus dat blijft liggen waar het nu ligt.

Wat gaat er veranderen bij de tennisvereniging?

De ontwikkeling heeft invloed op het aantal tennisbanen. Gemeente en de tennisvereniging zijn intensief met elkaar in gesprek geweest hierover. Het is mooi om te zien dat dit geleid heeft tot concrete plannen voor de aanleg van twee padelbanen. De tennisvereniging heeft hiervoor inmiddels het vergunningstraject opgestart.

De planning

Wanneer kan het kindcentrum klaar zijn?

Samen met de scholen doen we er alles aan alle noodzakelijke stappen voor het nieuwe kindcentrum zo voortvarend mogelijk te doorlopen. Zonder tegenslag kan het nieuwe gebouw in eind 2023 klaar zijn. Bezwaarprocedures kunnen deze planning nog vertragen.

De selectie van ontwerper en bouwer

Wie heeft de nieuwe school ontworpen en gaat er bouwen?

We hebben ervoor gekozen om één partij te selecteren die zowel het ontwerp maakt als de bouw uitvoert. In de aanbestedingsprocedure is Pellikaan Bouwbedrijf geselecteerd als meest geschikte partij om deze totaalopdracht uit te voeren. 

Waarom laat de gemeente de school niet realiseren door de Montfoortse ondernemers?

De gemeente moet zich houden aan de inkoop- en aanbestedingsregels en kan niet zo maar een opdracht van deze omvang aan een partij gunnen. Daarom wordt er een formele aanbestedingsprocedure doorlopen om de beste partij te selecteren. Ook de Montfoortse ondernemers kunnen meedoen in deze aanbestedingsprocedure en krijgen daarin een eerlijke kans.

Omgevingsvergunning

Wat is een omgevingsvergunning en wanneer is die verleend? 

Een omgevingsvergunning is de officiële (noodzakelijke) toestemming van een overheidsorganisatie om bepaalde activiteiten te verrichten. Bijvoorbeeld het bouwen van een kindcentrum. Zonder deze vergunning mag niet worden gebouwd, maar de omgevingsvergunning voor Kindcentrum Montfoort is verleend op 19 oktober. Belangrijk is dat een vergunning ook gepubliceerd wordt op Overheid.nl. Voor de omgevingsvergunning voor Kindcentrum Montfoort is dat op 24 oktober gebeurd. Daardoor is de omgevingsvergunning in werking getreden, en is gelijktijdig de termijn van 6 weken gestart waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt.

Klopt het dat de bouw van start gaat, nog voordat de omgevingsvergunning definitief is?

Bouwbedrijf Pellikaan heeft een omgevingsvergunning aangevraagd. Die vergunning is verleend op 19 oktober. Op 24 oktober is de omgevingsvergunning gepubliceerd, waarmee het bouwbedrijf formeel van start mag met de bouw. In Nederland is het zo geregeld dat er bezwaar ingediend kan worden na het afgeven van een vergunning. Die termijn duurt zes weken. Zijn er geen bezwaren, dan is de vergunning onherroepelijk. Zijn er wel bezwaren, dan moeten die gehoord worden. Zo iets kan lang duren, maanden en soms zelfs jaren. Op basis van wat we nu weten, zullen de bezwaren -als die er komen- geen betrekking hebben op de komst van de school, maar op elementen in de omgeving, zoals verkeer en parkeren. 

Kan de bouw van start gaan als de bezwaartermijn nog loopt? Met andere woorden: mag dit wel, wat de gemeente en bouwer nu doen?

Ja, er is namelijk een omgevingsvergunning afgegeven. Het staat iedereen in Nederland, en dus ook de gemeente, vrij om daarna te starten met bouwen. Het is wettelijk zo geregeld; “Als een omgevingsvergunning is verleend, mag de bouw of sloop starten of mogen de activiteiten meteen worden uitgevoerd.” 

Waarom wordt er niet gewacht met bouwen totdat de omgevingsvergunning onherroepelijk is?

Omdat dat niet nodig is en nadelig werkt voor de voortgang. We hebben de opdracht voor het bouwen van de school uitbesteed en daar zit een planning aan vast. Zo weten we bijvoorbeeld dat, als de aannemer nu niet begint met heien, ze waarschijnlijk pas in februari 2023 de fundering kunnen maken. Dat heeft dus grote gevolgen voor de gehele planning. Als we alle processen en formaliteiten afwachten, dan duurt het veel  langer voordat het nieuwe schoolgebouw er staat. Dat is zeer onwenselijk, voor de gebruikers van het nieuwe gebouw, waaronder 600 kinderen uit Montfoort en Linschoten, maar ook vanwege de steeds verder oplopende bouwkosten. 

Kan de gemeente dan niet alleen de bezwaartermijn afwachten? 

Alleen de bezwaartermijn afwachten zegt nog niet zo veel. Na de bezwaartermijn zijn we afhankelijk van de behandeling van bezwaren, daarvan is niet te zeggen hoe lang het duurt. Zoiets kan lang duren, maanden en soms zelfs jaren. Op basis van wat we nu weten, hebben de bezwaren op de omgevingsvergunning geen betrekking op de komst van de school, maar op elementen in de omgeving zoals verkeer en parkeren. Daarnaast weegt het maatschappelijk belang zwaar: hoe eerder de drie scholen in het nieuwe gebouw kunnen, hoe beter. Het huidige gebouw aan de Van Damstraat is namelijk op. 

Gebeurt dit vaker?

Zeker. Heel vaak staat een bouwer tijdens een bouwproces voor een dilemma: wachten tot een omgevingsvergunning onherroepelijk is of het risico nemen en van start gaan. Wordt er gewacht, dan is er sprake van vertraging dat op niemand verhaald kan worden. Start hij wel met bouwen, dan bestaat de kans dat de bouw geschorst wordt of dat het gebouwde afgebroken moet worden. Daarom zullen bouwers, maar ook betrokken partijen zoals gemeenten, altijd een zorgvuldige afwegingen maken en heel goed de risico’s inventariseren. In geval bij het nieuwe Kindcentrum Montfoort is dat ook gedaan. Vertraging is dusdanig onwenselijk en de verwachte risico’s (bezwaren) zijn dusdanig dat de bouw van start zal gaan. In het ergste geval, dus stel dat om welke reden dan ook de bouw ergens de komende maanden moet worden stopgezet, dan is de schade altijd nog minder dan wanneer we de start van de bouw maanden uitstellen.

Het nieuwe bestemmingsplan 

Waarom is er een nieuw bestemmingsplan gemaakt?

Het vorige bestemmingsplan op de Hoflandlocatie maakte een schoolgebouw mogelijk (er staat immers al een school), maar het nieuwe kindcentrum paste niet binnen dat bestemmingsplan. Daarom moest het worden aangepast.

Wat is er in het nieuwe bestemmingsplan vastgelegd?

In het nieuwe bestemmingsplan zijn gebruiks- en bouwmogelijkheden van de nieuwe school en de omgeving eromheen vastgelegd. Het ontwerp van het gebouw, de exacte indeling van het terrein en de inrichting van de openbare ruimte eromheen moeten allemaal nog worden uitgewerkt, maar moeten wel passen binnen de regels van het nieuwe bestemmingsplan. In het nieuwe bestemmingsplan leggen we dus géén ontwerpen vast, maar wel de ruimtelijke kaders, zoals bouwvlakken, bouwhoogte, functies groen, verkeer, etc. Ook moet in het bestemmingsplan worden aangetoond dat we verantwoorde oplossingen hebben voor bijvoorbeeld verkeer,  parkeren, water, flora&fauna, geluid, etc. 

Klopt het dat er nog een procedure loopt bij de Raad van State?

Om het kindcentrum te ontwikkelen, was het nodig het bestemmingsplan aan te passen. Niet iedereen was het eens met het nieuwe bestemmingsplan, daarom zijn er enkele bezwaar- en beroepschriften binnengekomen. Die hebben allemaal te maken met het verkeer en parkeren. De Raad van State beoordeelt het bestemmingsplan op die aspecten. Dat staat los van of het gebouw er gaat komen.Volgens het bestemmingplan mag er een schoolgebouw komen op de locatie. Bezwaren die nog behandeld moeten worden door de Raad van State gaan over de afwikkeling van het verkeer en parkeren. 

Communicatie

Hoe wordt er gecommuniceerd met de omwonenden?

Met vaste regelmaat verspreiden we in de buurt nieuwsbrieven per post en communiceren we over het project op social media. Ook zorgen we voor een actuele gemeentelijke projectenpagina.

Waar kan ik actuele informatie vinden over de voortgang van het project?

De meest actuele gemeentelijke informatie verzamelen we op de projectenpagina van Kindcentrum Montfoort. Zodra de bouw van start gaat (november 2022) lanceren we een speciale campagnewebsite. Daarop communiceren we over de bouw en staat ook de meest actuele informatie over het nieuwe gebouw. 

Bezwaren

Wanneer en hoe kan ik bezwaar maken tegen de plannen?

Tijdens de bestemmingsplanprocedure had iedereen de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de plannen. Vanaf 30 augustus lag het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage. Binnen die periode konden zienswijzen worden ingediend tegen het plan. 

Ik ben tegen de locatiekeuze. Kan ik daar nog bezwaar tegen maken?

Nee. In december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de Hoflandlocatie (het perceel aan de Parklaan) aan te wijzen voor het nieuwe kindcentrum. Tegen dat besluit is geen bezwaar meer mogelijk.

Kan er met al de bouw worden gestart terwijl er nog bezwaarprocedures lopen?

Zodra het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad (naar verwachting in december) kan een aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw gaan lopen. Dat is wettelijk zo geregeld en is ook hier het geval geweest (zie ook kopje Omgevingsvergunning). Als deze vergunning is verleend kan met de bouw worden gestart. Belanghebbenden kunnen in die situatie de rechtbank verzoeken om de bouw stil te leggen door het instellen van een zogenaamde ‘voorlopige voorziening. De rechtbank beoordeelt dan of dat verzoek wordt toegewezen of niet.