Vernieuwing waardevolle bomenlijst

We vinden het belangrijk dat (potentieel) waardevolle bomen behouden blijven in onze gemeente. Op dit moment zijn we bezig de lijst met waardevolle bomen bij te werken.

Op 14 november heeft het college van B&W de vernieuwde voorlopige (potentieel) waardevolle houtopstandenlijst vastgesteld. Dit is de nieuwe lijst waarop alle waardevolle bomen in onze gemeente op staan. We informeren de eigenaren van deze waardevolle bomen per brief dat hun boom (of bomen) op de vernieuwde voorlopige lijst (blijven) staan.

In de rechterkolom vindt u meer informatie over het kappen van bomen en de vergoeding bij onderhoud van waardevolle bomen. Let op: totdat de gemeenteraad de nieuwe definitieve waardevolle bomenlijst heeft vastgesteld in het voorjaar van 2024 blijft de huidige lijst van toepassing. De lijst die nu van toepassing is vindt u op deze webpagina's.

Aanpak

In de afgelopen tijd zijn alle bestaande en nieuwe (potentieel) waardevolle en monumentale bomen van particulieren in onze gemeente beoordeeld. Dit is gebeurd volgens een vastgelegde aanpak. Ook andere waardevolle bomen binnen de gemeente zijn beoordeeld. Bij een voldoende hoge score blijven de bomen op de lijst staan of zijn hieraan toegevoegd.

Voorlopige (potentieel) waardevolle bomenlijst of -kaart?

De vernieuwde voorlopige lijst is gepresenteerd als digitale kaart. U ziet daar op welke onderdelen de boom is beoordeeld en de score. Daarnaast vindt u op deze webpagina een opsomming van alle (potentieel) waardevolle bomen (de vernieuwde voorlopige lijst in tabelvorm).

Hoe gaat het nu verder?

Bent u eigenaar van een waardevolle boom die nieuw op de lijst geplaatst is? Dan ontvangt u binnenkort hierover een brief. Bent u het niet eens met ons voornemen uw boom of bomen op de nieuwe lijst te plaatsen? Dan kunt u reageren door een zienswijze per email in te dienen. Dat kan binnen vier weken, nadat u onze brief hierover heeft ontvangen. Richt uw reactie dan aan het college van B&W via waardevollebomen@montfoort.nl. Geef duidelijk uw redenen aan waarom u het niet eens bent dat uw boom of bomen aangewezen is/zijn als potentieel waardevolle, waardevolle of monumentale boom.

De volgende stappen worden daarna doorlopen:

  • Als we een zienswijze ontvangen, wordt deze door de gemeente beoordeeld.
  • We stellen een advies op voor het college van B&W. Vervolgens neemt het college een besluit tot vaststelling van de definitieve lijst.
  • Na vaststelling van de definitieve lijst is het mogelijk om een bezwaar in te dienen. Dit bezwaar wordt behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie.
  • Komend voorjaar neemt de gemeenteraad een besluit over de bijgewerkte voorlopige (potentieel) waardevolle houtopstandenlijst. Daarnaast neemt de raad dan ook een besluit over de geactualiseerde Bomenverordening.