Kapvergunning aanvragen

Wilt u een boom kappen of sterk snoeien? Dan heeft u soms een omgevingsvergunning nodig.

In Montfoort staan 300 bijzondere, waardevolle bomen van particulieren. Het liefste zien we dat deze bomen in stand blijven. Toch kan het zo zijn dat een boom door een bepaalde omstandigheid of oorzaak gekapt of de boomkroon heel sterk gesnoeid moet worden.

Wilt u een boom kappen die in deze zogenaamde ‘(Potentiële) Waardevolle Houtopstallenlijst Montfoort’ staat, dan heeft u een vergunning nodig. Ditzelfde geldt als u de boomkroon heel sterk, met meer dan 40 procent, wilt snoeien. Uitzondering hierop zijn leibomen. In andere gevallen is de kap of het snoeien vergunningvrij. Twijfelt u of u een vergunning aan moet vragen voor het kappen of snoeien? Neemt u dan contact met ons op via waardevollebomen@montfoort.nl.

Let op! Wilt u in het buitengebied een boom kappen? Bekijk dan de website van de provincie Utrecht. Het kan zijn dat er andere regels gelden omdat de boom op provinciale grond staat.

Voorwaarden

Na aanvraag van de vergunning en beoordeling bepaalt het college van B&W of de boom wel of niet gekapt of de boomkroon gesnoeid kan worden. 

Als blijkt dat een boom niet meer veilig is en er niets aan gedaan kan worden, dan krijgt u de kapvergunning. Om aan te geven dat een boom niet meer veilig of gezond is heeft u een boomeffectrapportage nodig. 

Een kapvergunning wordt verleend als uit de (boomeffect)rapportage blijkt dat de boom niet meer levensvatbaar is door aanwezigheid van bijvoorbeeld schadelijke zwammen of een ziekteaantasting. Het kan zijn dat de gemeente de vergunning verleent, maar dan wel een herplantplicht opneemt in de vergunning. Dat betekent dat er een andere boom voor terug geplaatst moet worden.

Een sterke snoeiingreep is alleen toegestaan als daarvoor geldige redenen zijn. Een sterke snoeiingreep mag nooit leiden tot conditieachteruitgang van de boom.

De gemeente kan een vergunning weigeren om de volgende redenen:

 • De waarde die de boom heeft voor de natuur.
 • De landschappelijke, beeldbepalende of cultuurhistorische waarde van de boom.
 • De waarde die de boom heeft voor de leefbaarheid.
Hoe werkt het?
 • Controleer de lijst met waardevolle bomen.
 • Vraag, indien nodig, een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. De eigenaar van een boom vraagt de omgevingsvergunning aan. Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat;
  • waar de boom staat;
  • of het om een of meerdere bomen gaat;
  • waarom u de boom wilt kappen;

Voeg daarnaast toe:

 • Een schriftelijke toestemming (als u de vergunning namens iemand anders aanvraagt).
 • Een foto van de boom.
 • Een boomeffectrapportage cq. analyse, als u deze heeft. 
Kosten

Omgevingsvergunning in 2024: € 165,75

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. Duurt het langer voordat u bericht krijgt? Dan krijgt u de vergunning automatisch.