Verkeer binnenstad Montfoort

Samen met inwoners en ondernemers zoeken we voor de binnenstad van Montfoort naar een goede balans tussen bereikbaarheid, parkeren, bevoorrading, veiligheid en toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking.

In de binnenstad van Montfoort werken we aan de verbetering van de inrichting en de bereikbaarheid voor bezoekers. In de karaktervolle binnenstad met haar smalle straatjes en trottoirs is het voor voetgangers, fietsers, auto ’s en vrachtverkeer zoeken naar een goede balans tussen bereikbaarheid, prettig wonen, winkelen en parkeren. De aanleg van meer parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad zorgt voor minder autoverkeer en parkeerdruk in de binnenstad.

Dit alles is uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda, die in 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Omdat we niet alles tegelijk kunnen aanpakken, gaan de aanpassingen in drie fasen plaatsvinden. Fase 1 is grotendeels afgerond, hierin hebben we het volgende uitgevoerd: het aanpassen van de verkeerscirculatie, de aanleg van parkeerplaatsen aan de oostkant van de binnenstad en de herinrichting van de Hofstraat, Om ‘t Hof en Hofplein. De verkeerscirculatie blijft een punt van aandacht. Met een enquête en verkeerstellingen hebben we gemeten of het doel van een autoluwe binnenstad is bereikt. Het is aan de gemeenteraad om te besluiten of er aanpassingen in de verkeerscirculatie komen. De uitkomst hiervan kan van invloed zijn voor de plannen in fase 2 en 3. Zo zou het kunnen zijn dat we de volgorde van de werkzaamheden in deze fasen nog aanpassen en optimaliseren.

Resultaten evaluatie verkeersmaatregelen binnenstad

In juni 2021 is een aantal verkeersmaatregelen in de Montfoortse binnenstad ingevoerd. Dit is voor veel mensen behoorlijk wennen geweest. In het voorjaar van 2023 zijn we gestart met het evalueren van de maatregelen. Dit hebben we op twee manieren gedaan: 1. via een online vragenlijst en 2. via tellingen.

Online vragenlijst

In april en mei 2023 is in een online vragenlijst aan inwoners en ondernemers gevraagd naar hun ervaringen met de verkeersmaatregelen. Ruim 350 inwoners en ondernemers hebben de moeite genomen deze vragenlijst in te vullen, waarmee we een goed bruikbaar resultaat hebben. Adviesbureau Mobycon heeft de antwoorden op de vragen verzameld in een rapport. Op hoofdlijnen zien we de volgende conclusies:  

 • Fietsers en wandelaars voelen zich niet altijd veilig in de binnenstad,
 • Fietsers en wandelaars vinden de binnenstad goed te bereiken.  
 • De getroffen verkeersmaatregelen zijn niet altijd even duidelijk.
 • De genomen verkeersmaatregelen hebben vaak niet het gewenste resultaat
 • De meeste respondenten vonden het terugdraaien van de richting op het oostelijke deel van de Hoogstraat een heel goed idee. Deze maatregel maakte het tijdelijk mogelijk om van west (Il Falco) naar oost (Mado) te rijden.
 • Een groot deel van de respondenten vindt het deels of geheel afsluiten van de Montfoortse draaibrug een goed idee,
 • Op sommige punten zien we dat het uiteindelijke doel, een autoluwe binnenstad, nog niet is bereikt.

Tellingen

Tijdens de tellingen is gemeten hoe verkeer zich gedraagt in de binnenstad. Na het invoeren van de verschillende maatregelen is op diverse plaatsen geteld hoeveel gemotoriseerd verkeer en fietsers door de straten rijden. Voorafgaand aan de proef aan de Hoogstraat is geteld op een kleiner aantal punten. Tijdens de proef is op deze punten opnieuw gemeten. Op basis van de tellingen blijkt dat nog relatief veel verkeer door de binnenstad rijdt. Ook is te zien dat in de Hoogstraat en op de Montfoortse draaibrug veelvuldig tegen het verkeer in gereden wordt. Dit zien we allemaal al een tijdlang gebeuren, maar het is goed om het ook in de cijfers terug te zien.

Meer ervaringen

Buiten de vragenlijst en de tellingen hebben we informatie verzameld over de ervaringen met de verkeersmaatregelen. Voorbeelden zijn:

 • een petitie aan de gemeente over het sluiten van de Montfoortse draaibrug;
 • opmerkingen van de winkeliersvereniging en
 • opmerkingen van diverse inwoners.

De uitgebreide resultaten van de vragenlijst en tellingen vindt u rechtsboven op de pagina hiernaast, onder Direct naar. 

Afronding evaluatie

Op dinsdag 12 maart 2024 is met raads- en commissieleden de evaluatie van de verkeerscirculatie besproken tijdens een informatieavond. Aan de hand van de uitkomsten van de inwoners- en ondernemersenquête, maar ook verkeerstellingen, zijn conclusies getrokken. De belangrijkste vragen waar de raads- en commissieleden met elkaar over in gesprek zijn gegaan waren:

 • hebben we het doel van een autoluwe binnenstad bereikt?
 • wat wordt de volgende stap in de uitvoering?

De raads- en commissieleden zijn in gesprek gegaan over gemaakte keuzes, maar ook over nog te maken keuzes in de volgende fasen. U kunt hierbij denken aan het geheel of gedeeltelijk afsluiten van de IJsselbrug voor autoverkeer, het wijzigen van de rijrichting op bijvoorbeeld de Hoogstraat en de functie van de Vrouwenhuisstraat. De volgende stap is een raadsvoorstel en -besluit over het vervolg.

Aanpassingen verkeerscirculatie

Wat we vooral willen bereiken, is het verkeer, dat geen bestemming heeft in de binnenstad, zoveel mogelijk te weren. Daarnaast gaan we meer parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad maken en de toegankelijkheid van de voetgangers en minder validen verbeteren. In juni 2021 is de rijrichting van een aantal straten in de binnenstad veranderd. Zo is de richting van het oostelijk deel van de Hoogstraat omgedraaid. De Hofstraat en Om ’t Hof zijn toen éénrichtingsverkeer geworden, van noord naar zuid. Ook is eenrichtingsverkeer op de Montfoortse brug ingevoerd.

Tijdens het onderhoud van de draaibrug, van oktober 2022 tot en met 17 mei 2023 was er tijdelijk geen autoverkeer over de Hollandsche IJssel richting de binnenstad mogelijk. Wij hebben deze situatie gebruikt om de invloed van het ontbreken van het autoverkeer over de brug op de binnenstad te bekijken. Dat hebben we gedaan aan de hand van tellingen en een proef, waarbij de rijrichting voor autoverkeer op het oostelijk deel van de Hoogstraat tijdelijk is omgedraaid. De proef duurde van 22 februari jl. tot 17 april. 

Welke aanpassingen er zullen komen in de verkeerscirculatie  is afhankelijk van de keuzes die de raad later dit jaar zal maken. De evaluatie en de gesprekken die hierover tijdens de raadsinformatieavond op 12 maart 2024 hebben plaatsgevonden zullen hierin worden meegewogen.

Parkeren aan de rand en in de vakken

Inmiddels zijn 12 extra parkeerplaatsen bij de Heeswijkerpoort aangelegd en 15 aan de Joop Westerweelstraat.

De behoefte aan parkeerplekken blijft groot en daarom heeft de gemeente voorgesteld om in deze straat nog eens 15 parkeerplaatsen extra mogelijk te maken. Het plan is om deze aan te leggen op de plaats waar nu de groenstrook ligt. Hiervoor is het nodig om de bestemming te wijzigen. De gemeenteraad neemt in april 2024 een besluit over het bestemmingsplan. Bij goedkeuring kunnen we vanaf 2025 nieuwe parkeerplaatsen aanleggen. De bomen die nu op de groenstrook staan, worden gecompenseerd.

Ook zijn we gestart met de plannen voor een parkeerplaats aan de Julianalaan, op de plek van de voormalige duivensportvereniging. De raad heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Om de parkeerplaats aan te kunnen leggen zal de bestemming gewijzigd moeten worden. Ook heeft de raad ons gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een voetgangersbrug richting de binnenstad en of het haalbaar is een extra parkeerlaag aan te leggen, zodat er meer dan 30 parkeerplaatsen kunnen komen.

Op termijn volgen plannen voor een derde parkeerplaats, ten noorden van de binnenstad. 

Voor de hele binnenstad is het alleen toegestaan om in parkeervakken te parkeren. Het besluit is al in 2020 genomen, maar de regeling wordt pas effectief als de parkeervakken en juiste borden zijn aangebracht. De parkeervakken brengen we momenteel in kaart en kijken daarbij naar de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van hulpdiensten. Daarna gaan we gefaseerd de belijning en bebording van west naar oost verduidelijken of aanbrengen. Belanghebbenden krijgen een uitnodiging om mee te kijken en actief mee te denken .

Herinrichting Hofstraat-Om ’t Hof-deel Hofplein

Vorig jaar is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Hofstraat, Om ’t Hof en Hofplein. Bewoners en winkeliers van de Montfoortse binnenstad zijn hier intensief bij betrokken. We zijn nu aangekomen bij de uitvoeringsfase. Op 2 oktober 2023 is aannemer Roelofs, in opdracht van de gemeente, gestart met de uitvoering. De werkzaamheden zijn in verschillende korte fases uitgevoerd. Zo hebben aanwonenden en andere gebruikers van de straat zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden.

Met het oog op klimaatadaptatie en het voorkomen van wateroverlast leggen we in de Hofstraat een hemelwaterriolering aan. Hierdoor ontstaat een gescheiden rioolstelsel waardoor het schone regenwater niet langer naar de rioolzuivering gaat.

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de Hofstraat, Om ’t Hof en Hofplein afgerond en is het centrum ook weer bereikbaar vanaf het Kasteelplein. Om het werk helemaal af te ronden worden alleen nog wat werkzaamheden uitgevoerd, zoals het plaatsen van paaltjes en fietsbeugels.

Laatste nieuws

Duurzame openbare verlichting

De afgelopen twee jaar is met verschillende partijen samengewerkt aan het vernieuwen en verduurzamen van de openbare verlichting.  Een laatste actie is het ombouwen van de historisch uitziende straatlantaarns in de kernen van Linschoten en Montfoort naar nieuwe en duurzame straatlantaarns.  

De nieuwe straatlantaarns met een historische uitstraling gaan over op 100% LED. De principes slim, duurzaam en sociaal komen hierin terug. Het lage energieverbruik en de circulariteit van deze straatlantaarns zorgt voor een dubbele besparing op kosten én het milieu.

Van alle straatlantaarns vernieuwen we een deel van de huidige historische straatlantaarns. Hierbij verwerken we de oude lantaarns milieubewust via Wecycle. De meest historische armaturen laten we ombouwen naar lantaarns met LED licht. Het ombouwen gebeurt in series van circa twintig armaturen per keer. Hierdoor is op dit moment in de straat soms een wisselend lichtbeeld te zien in de avonduren. Doel is dat na alle vervangingen en ombouwingen er een lichtbeeld ontstaat van 100% LED licht met een historische uitstraling. De verwachting is dat in het najaar alle werkzaamheden zijn afgerond.

Herinrichting Vrouwenhuissstraat, De Plaats, Onder de Boompjes

Naar verwachting starten we in eind 2024 ook met de planvorming voor de herinrichting van Vrouwenhuisstraat, De Plaats en het oostelijke deel van Onder de Boompjes. Het idee is dat de dinsdagmarkt wordt verplaatst en mogelijk vergroot. Zoals we dat ook bij andere projecten doen, zullen we omwonenden en belanghebbenden vragen mee te denken in de planvorming. We wachten met de start van de planvorming in fase 2 tot na de evaluatie van de verkeerssituatie. De uitkomsten kunnen we dan verwerken in het uitvoeringsprogramma en de daarin beschreven werkzaamheden.

Contact

Heeft u vragen over de binnenstad? Stel ze dan gerust. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via binnenstad@montfoort.nl of via 0348 476 400.