Verkeer binnenstad Montfoort

Samen met inwoners en ondernemers zoeken we voor de binnenstad van Montfoort naar een goede balans tussen bereikbaarheid, parkeren, bevoorrading, veiligheid en toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking.

In de binnenstad van Montfoort werken we aan de verbetering van de inrichting en de bereikbaarheid voor bezoekers. In de karaktervolle binnenstad met haar smalle straatjes en trottoirs is het voor voetgangers, fietsers, auto ’s en vrachtverkeer zoeken naar een goede balans tussen bereikbaarheid, prettig wonen, winkelen en parkeren. De aanleg van meer parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad zorgt voor minder autoverkeer en parkeerdruk in de binnenstad.

Dit alles is uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda, die in 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Omdat we niet alles tegelijk kunnen aanpakken, gaan de aanpassingen in drie fasen plaatsvinden.

Vragenlijst verkeer binnenstad

De gemeente hoort graag uw mening over de verkeerssituatie in de Montfoortse binnenstad. We vragen u daarvoor een digitale vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De vragen gaan over het verkeer in de binnenstad en over uw ervaring met de verschillende verkeersmaatregelen. Ook zijn we benieuwd  hoe u de tijdelijke wijziging van de rijrichting op de Hoogstraat heeft ervaren. Door uw mening te geven, helpt u mee om de verkeerscirculatie in de binnenstad te verbeteren.

Ga direct naar de vragenlijst

De vragenlijst is vanaf maandag 17 april online te vinden en blijft minimaal 2 weken online staan.  Onderzoeksbureau Mobycon verzamelt de onderzoeksgegevens voor ons. Uw persoonlijke antwoorden blijven anoniem. 

Aanpassingen verkeerscirculatie

Wat we vooral willen bereiken, is het verkeer, dat geen bestemming heeft in de binnenstad, zoveel mogelijk te weren. Daarnaast gaan we meer parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad maken en de toegankelijkheid van de voetgangers en minder validen verbeteren. In juni 2021 is de rijrichting van een aantal straten in de binnenstad veranderd. Zo is de richting van het oostelijk deel van de Hoogstraat omgedraaid. De Hofstraat en Om ’t Hof zijn toen éénrichtingsverkeer geworden, van noord naar zuid. Ook is eenrichtingsverkeer op de Montfoortse brug ingevoerd.

Sinds de draaibrug in onderhoud is, is er tijdelijk geen autoverkeer over de Hollandsche IJssel richting de binnenstad mogelijk. Wij gebruiken deze situatie om de invloed van het ontbreken van het autoverkeer over de brug op de binnenstad te bekijken. Dat gaan we doen aan de hand van tellingen en een proef, waarbij we de rijrichting voor autoverkeer op het oostelijk deel van de Hoogstraat omdraaien. De proef is ingegaan op 22 februari jl. en loopt tot 17 april. De verandering van de rijrichting is met borden aangegeven.

Parkeren aan de rand en in de vakken

Inmiddels zijn 12 extra parkeerplaatsen bij de Heeswijkerpoort aangelegd en komen er dit jaar nog 15 bij aan de Joop Westerweelstraat. Ook starten we dit jaar met de plannen voor een parkeerplaats aan de Julianalaan, op de plek van de voormalige duivensportvereniging. Op termijn volgen plannen voor een derde parkeerplaats, ten noorden van de binnenstad. 

Voor de hele binnenstad is het alleen toegestaan om in parkeervakken te parkeren. Het besluit is al in 2020 genomen, maar de regeling wordt pas effectief als de parkeervakken en juiste borden zijn aangebracht. Daarom gaan wij de komende periode samen met bewoners aan de slag om de parkeervakken te voorzien van de juiste belijning. Dit doen we straat voor straat. We starten met het Van Rooyenplein en het Pastoor Spaanplein. Vervolgens gaan we gefaseerd de belijning en bebording van west naar oost verduidelijken of aanbrengen. Belanghebbenden krijgen een uitnodiging om mee te kijken en actief mee te denken .

Herinrichting Hofstraat-Om ’t Hof-deel Hofplein

De Hofstraat en Om ’t Hof maken deel uit van een (provinciaal) fietsnetwerk en zijn de looproute van de bushalte naar het Yuverta college. Door hier éénrichtingsverkeer van te maken is er meer ruimte voor trottoirs, en dat maakt het veiliger voor voetgangers. Ook verbetert het de veiligheid voor fietsers. We starten met de herinrichting van deze straten na de zomer, in oktober. Het liefst waren we eerder begonnen, alleen liet de levering van de speciale, waterpasserende straatstenen op zich wachten. Daarbij hebben we tijdens de voorbereidingen besloten om tegelijk de riolering aan te pakken, waardoor het ontwerpproces en de uitvoering langer duren. Daarbij speelt ook mee dat het niet wenselijk is dat in de zomermaanden, waarin de stad bruist met trouwerijen en evenementen, de halve binnenstad ‘open ligt’.

Herinrichting Vrouwenhuissstraat, De Plaats, Onder de Boompjes

In 2023 starten we ook met de planvorming voor de herinrichting van Vrouwenhuisstraat, De Plaats en het oostelijke deel van Onder de Boompjes. Het idee is dat de dinsdagmarkt wordt verplaatst en mogelijk vergroot. Zoals we dat ook bij andere projecten doen, zullen we omwonenden en belanghebbenden vragen mee te denken in de planvorming. We wachten met de start van de planvorming in fase 2 tot na de evaluatie van de verkeerssituatie. De uitkomsten kunnen we dan verwerken in het uitvoeringsprogramma en de daarin beschreven werkzaamheden.

Contact

Heeft u vragen over de binnenstad? Stel ze dan gerust. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via binnenstad@montfoort.nl of via 0348 476 400.